Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Јанвар 2020

Глобал бөһрана ҝөрә 250 експерт топланыр

Јанварын 27-дән февралын 1-дәк Португалијанын Фаро шәһәриндә глобал иглим дәјишмәләри үзрә 250-дән артыг експертин ҝөрүшү тәшкил олунаҹаг.

БМТ-нин Иглим Дәјишмәләри үзрә Һөкумәтләрарасы Експерт Групу тәрәфиндән тәшкил олунан иҹлас Алгарве Университетиндә кечириләҹәк. Дүнјанын 60 өлкәсиндән олан експертләри бирләшдирән груп иглим дәјишмәләринин екосистемә вә инсан фәалијјәтинә тәсири барәдә мәрузә һазырлајаҹаглар. Бу системләрин иглим дәјишмәләринә ујғунлашдырылмасы вә иглимлә бағлы рискләрин азалдылмасы јолларындан өтрү имканлары вә мәһдудлашдырылмасы тәһлил олунаҹаг.

Ејни заманда, өлкәләр глобал истиләшмәнин 2 дәрәҹә Селсидән ашағы сахламаг вә 1,5 дәрәҹә Селсијәдәк азалтмағы гаршысына мәгсәд гојан истихана газларынын азалдылмасы барәдә Парис Сазишинин һәдәфләриндән биринә наил олунмасы истигамәтиндә ирәлиләмәни дәјәрләндирәҹәкләр.

Дүнјанын һәр бир јериндән јүзләрлә алими бирләшдирән експерт групунун фәалијјәти 2007-ҹи илдә Нобел мүкафатына лајиг ҝөрүлүб.
265 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP