Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Март 2020

Британијада петисија башладылыб- АБШ-ын Ирана гаршы санксијаларынын арадан галдырылмасы тәләби илә АБШ-ын Ирана гаршы тәтбиг етдији санксијаларын арадан галдырылмасы тәләби илә Бөјүк Британијада петисија башладылыб.

ИРНА хәбәр аҝентлији хәбәр верир ки, гыса мүддәтдә електрон имза илә петисијаја 1187 нәфәр гошулуб. Петисијада топланан имзалар Бөјүк Британијанын парламентинә тәгдим едиләҹәк.

Бөјүк Британијанын ганунларына ҝөрә, әҝәр имзаларын сајы 10 минә чатарса парламент бу мәсәләјә мүнасибәт билдирмәлидир. Әҝәр имзаларын сајы 100 минә чатарса онда петисијада галдырылан проблем парламентин мүзакирәсинә чыхарылмалыдыр.

Хатырладаг ки, бир нечә ҝүн әввәл Бөјүк Британија парламенти АБШ администрасијасына мүраҹиәт едәрәк короновирусун ҝениш јајылмасы вә чох тәһлүкәли һәддә чатмасы илә әлагәдар Ирана гаршы санксијалары арадан галдырмағы истәјиб.
252 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP