Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Март 2020

Ливијада даһа 5 Түркијә һәрбчиси өлдүрүлдү

Хәлифә Һафтарын команданлығы алтында олан Милли Орду дүнән ҝедән дөјүшләрдә даһа 4 түрк һәрбчи вә бир Түркијә дәстәкли террорчунун өлдүјүнү хәбәр вериб.
Милли Ордунун гәрб мәнтәгәси әмәлијјат групунун командири ҝенерал Мәбрук әл-Ғәзәви дејиб: “Милли Орду бригадалары тәрәфиндән узун заман мүһасирәјә алынмыш түркијәли һәбрчиләр Ејн Зарә истигамәтиндә өлдүрүлүб, бир суријалы командир исә алдығы јаралара ҝөрә әсир дүшдүкдән сонра өлүб.”
Ҝенерал билдириб ки, ҹәсәдләр Милли Ордунун ихтијарындадыр вә онларын аиләләри Гырмызы Ајпара Ҹәмијјәти васитәсилә өз өлүләрини тәһвил ала биләрләр.
“Спутник”-ин билдирдијинә ҝөрә, Әл-Ғәзәви вурғулајыб: “Түркијәнин дәстәкләдији террорчулар өлүмдән габаг 10 түркијәли вә 8 суријалынын дөјүш мејданында олдуғуну, лакин зиреһли техникаларын һәдәфә алынмасындан сонра дөјүшдән гачдыгларыны етираф едиб. Онлар Мајтигә һәрби базасындан көмәк истәсәләр дә, јардымчы гүввәләрин мүһасирәјә алынмасы үзүндән һәмин јерә ҝәлә билмәјибләр.”
Ливија Милли Ордусунун мәтбуат катиби Әһмәд әл-Мисмари да Түркијәјә исмарыш ҝөндәрәрәк билдириб ки, Түркијә өз һәрбчиләринин ҹәсәдләрини вә зиреһли техникаларыны тәһвил алмаг үчүн онларла тәмас сахласын.
93 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP