Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2013

Дөвләт иттиһамчысы һиҹаб мәһбусуна иш истәди

Наһид Гәһрәмановун ишинә Нәриманов рајон мәһкәмәсиндә бахылыр

Исламазери.аз-ын хүсуси мүхбиринин вердији мәлумата әсасән, бу ҝүн һиҹаб мәһбусу Наһид Гәһрәманов нөвбәти мәһкәмә иҹласы кечирилиб. Мәһкәмә иҹласында дөвләт иттиһамчысы Наһид Гәһрәманов барәсиндә 5 ил азадлыгдан мәһрум етмә ҹәзасы истәјиб.

Һаким нөвбәти мәһкәмә иҹласыны октајбр ајынын 21-и саат 11:00-а тәјин едиб. Нөвбәти мәһкәмә иҹласында Наһид Гәһрәманова һөкм охунмасы ҝөзләнилир.

Наһид Гәһрәманов 2012-ҹи ил октјабрын 5-и Бакыда, Тәһсил Назирлијинин бинасы гаршысында кечирилмиш “Һиҹаба азадлыг” аксијасына ҝөрә тутулуб. Она Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 315.2 (һакимијјәт нүмајәндәсинә гаршы мүгавимәт ҝөстәрмә вә ја зор тәтбиг етмә) вә 233-ҹү (иҹтимаи гајданын позулмасына сәбәб олан һәрәкәтләри тәшкил етмә вә ја бу ҹүр һәрәкәтләрдә фәал иштирак етмә) маддәләри илә иттиһам елан олунуб. Һәмин аксијаја ҝөрә 35 нәфәр азадлыгдан мәһрум едилиб.

Һәбс едиләркән Наһид Гәһрәмановун үстүндә 17 мин АБШ доллары олуб. Пулун һарадан ҝәлдији истинтагда дәгигләшдирилиб. Наһид Гәһрәманов һәбс олунмамышдан әввәл аиләсинә мәхсус торпаг саһәсини сатыбмыш.
3832 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP