Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2013

Русија сәфирлијнин гаршысында аксија

Русијанын Бакыдакы сәфирлији гаршысында Москвада баш верәнләрлә бағлы етираз аксијасы олуб

Етиразчылар Русија полисинин 25 јашлы рус ҝәнҹи өлдүрмәкдә шүбһәли билинән Орхан Зејналовла давранышына етираз едибләр, Русија әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр. Иштиракчылардан бири Русија сәфирлијинә ајаггабы атыб.

Аксија илә әлагәдар дипломатик нүмајәндәлијин бинасы әтрафында әлавә тәһлүкәсизлик тәдбирләри ҝөрүлүб.

Азәрбајҹан Бејнәлхалг Диаспор Мәркәзи адлы тәшкилатын фәаллары аксијаны изләјән журналистләр арасында бәјаннамә јајыблар. Орада Зејналова гаршы “гејри-инсани рәфтар” писләнилир. Ејни заманда диаспор үзвләри јашадыглаы өлкәнин ганунларына һөрмәт етмәјә чағырылыр.

Аксија давам етдији дәгигәләрдә даһа бир нечә нәфәр ора гошулуб. Онларын Гарабағ Азадлыг Тәшкилатындан олдуғу билдирилир. Һәмин групун үзвләриндән бири Русијаны Азәрбајҹан торпагларынын ишғалында иттиһам едиб вә ајаггабысыны чыхарараг сәфирлијә тәрәф атыб.

Русија Либерал Демократ Партијасынын лидери Владимир Жириновски Вести.ру-ја ачыгламасында Бакыдакы аксијаны анламадығыны дејиб: “Бәјәм биздә азәрбајҹанлылары говурлар? Милли әламәтә ҝөрә һеч бир тәгиб јохдур. Аксија иштиракчыларынын мөвгеји мәнә ајдын дејил. Онлар кими мүдафиә едирләр? Гатили?”(виртуалаз.орҝ)
3657 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP