Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

ҮСТ: ҸОВЫД-19 коронавирусуна гаршы ваксин үчүн 7-8 ән јахшы намизәд вар

Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын (ҮСТ) башчысы Тедрос Аданом Һебрејесус билдириб ки, јени коронавируса гаршы ваксин үчүн тәгрибән 7-8 ән јахшы намизәд вар. "МедикФорум" билдирир ки, онлар үзәриндә иш сүрәтләнир.

ҮСТ-нин башчысы дејиб ки, 40 өлкәнин лидерләринин, тәшкилат вә банкларын тәдгигат, мүалиҹә вә тест үчүн вәд етдикләри 7,4 милјард авронун (8 милјард долларын) дәстәји илә чевик сәјләр ҝөстәрилир.

О вурғулајыб ки, 8 милјард доллар јетәрли дејил. Ваксинин јарадылмасынын сүрәтләндирилмәси, даһа әһәмијјәтлиси исә онун һамыја чатмасы, һеч кимин кәнарда галмамасы үчүн јетәринҹә истеһсал едилмәси үчүн әлавә вәсаит лазымдыр.

"Инди јахшы намизәдләримиз вар. Ән јахшылары једди, ја да сәккиздир. Намизәдләрин үмуми сајы јүздән чохдур. Амма биз онларын јалныз бир нечәсинә бел бағлајырыг. Чох ҝүман, ән јахшы нәтиҹәләри әлдә етмәји вә јүксәк потенсиаллы намизәдләри һәрәкәтә ҝәтирмәји дә, онлар баҹараҹаглар", - дејә о билдириб.

Тедрос Һебрејесус дејиб ки, 400-дән чох алимдән ибарәт консорсиум мөвҹуддур. Консорсиум ваксинләрин ишләниб һазырланмасы вә диагностикасы илә мәшғул олур.

Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын рәһбәри вурғулајыб ки, ҸОВЫД-19 "јолухуҹу вә өлүмҹүлдүр": һазырда ҮСТ-јә 4 милјон јолухма вә 275 000 өлүм һалы барәдә мәлумат верилиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Гәрби Авропада јени һалларын азалмаға башладығы бир вахтда, Шәрги Авропа, Африка, Ҹәнуби-Шәрги Асија, Шәрги Аралыг дәнизи вә диҝәр реҝионларда онларын сајы артыр.
141 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP