Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

Авропа вә Америка арасында Ирана ҝөрә ихтилаф дәринләшир

Авропа мәтбуаты Американын Иран әлејһинә ики илдир ки, давам едән ән ағыр санксија сијасәтинин нәтиҹәсиз галдығыны вә Америка вә Авропа өлкәләри арасында Ирана ҝөрә ихтилафларын дәринләшмәсини јазыб.
“Еуропа Ҹарнеҝие”-нин јаздығына ҝөрә, Авропа вә Америка арасында Ирана ҝөрә ихтилафлар дәринләшир. Авропалылар тәзјигләри јенидән бәрпа етмәк үчүн Фарс көрфәзинин 8 өлкәсини реҝионал тәһлүкәсизлик вә нүвә силаһларынын ҝенишләнмәсинин гадағасы кими мүзакирәләрә гатмалыдыр.
Американын Ирана гаршы ики ил давам едән ән ағыр санксијалары Вашингтонун ҝөзләнтиләрини доғрултмады. Һалбуки, авропалылар Атлантик океанда өз шәрикләри үчүн кифајәт гәдәр мүгавимәт сәрҝиләјә билмәдиләр. Бундан да писи, АБШ сијасәтинин ҝениш Фарс көрфәзи реҝионунда сабитсизлик јаратмасы олду. Бунун да Авропа үчүн бирбаша пис нәтиҹәси вардыр вә тәһдид сајылыр.
Бу сәбәбдән Авропа Бирлијинә үзв өлкәләр вә Инҝилтәрә Ислам Республикасы илә даһа ҝениш мүнасибәтләр гурмаг ардынҹа олмалыдыр вә реҝионун проблемләринә даһа ҝениш јанашмалыдырлар.
Јахшы башланғыҹ сајылан Иранла бејнәлхалг нүвә сазишинин һәлә дә јашамасына диггәт етмәклә, авропалылар бу сазишин бәзи маддәләринә јенидән бахмалыдырлар. Иран, Ираг вә Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасынын 6 әрәб өлкәсини реҝионал тәһлүкәсизлик барәдә мүзакирәјә гатмаг лазымдыр. Онлар һәлә вахты чатмамыш һәртәрәфли бир тәһлүкәсизлик тәклифи етмәк әвәзинә реҝионал сәвијјәдә аддым-аддым сијасәтини изләмәлидир, реҝионун сабитлији вә нүвә силаһларынын јасағы ардынҹа олмалыдыр.
152 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP