Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2020

Али Мәгамлы Рәһбәрин Гуран тәфсири - Проблемләр үзәриндә гәләбә үчүн Аллаһын јардымына инанмаг

Һәзрәт Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеи ҝөрүшләринин бириндә Гурани-кәримин “Талаг” сурәсинин үчүнҹү ајәсинә ишарә едәрәк ҹәмијјәтдә проблемләрә галиб ҝәлмәјә инанмағын мүһүм бир мәсәлә олдуғуну ачыглајараг дејиб: 

“Бир халгын манеәләрә галиб ҝәләҹәјинә инанмасы чох мүһүмдүр.

Уҹа мәгсәдләр сәмтинә ирәлиләмәк истәјән ҹәмијјәт тәбби олараг бир чох мадди манеәләрлә гаршылашыр. Хүсусилә дә мүасир мадди дүнјада әҝәр ҹәмијјәтин мәнәви идејалары олса, манеәләр јараныр.
Бир халгын манеәләрә галиб ҝәләҹәји һисси илә јашамасы бөјүк әһәмијјәт дашыјыр. Ајә вә рәвајәтләрдә бунлары охујуруг вә буна инанырыг, лакин бунлары ҝөрмәјимиз вә дәрк етмәјимиз чох өнәмлидир.

Һәзрәт Ибраһим (ә) деди: Еј Рәббим, өлүләри неҹә дирилтдијини мәнә ҝөстәр! Аллаһ бујурду: Мәҝәр инанмырсан? Деди: Бәли, инанырам, лакин истәјирәм гәлбим раһат олсун.

Гәлбин бу раһатлығы инсанын бир инанҹы ҹанынын дәринлијиндән гәбул етмәси үчүн мүһүмдүр.

Буну Мүгәддәс Мүдафиә мүһарибәси бизә ҝөстәрди.
Она ҝөрә дә биз дејә биләрик ки, Ислам Республикасы онун әлејһинә јарадылмыш бүтүн проблемләрә галиб ҝәлә биләр.”
189 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP