Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2020

Иорданија кралы сионист режими тәһдид етди

Иорданија кралы тәһдид едиб ки, сионист режими Иордан чајынын гәрб саһилләрини ишғал етсә, Иорданија илә ағыр тоггушмаја баис олаҹаг.

Иорданија крали икинҹи Абдуллаһ “Дер Спиеҝел”-ә вердији мүсаһибәдә, ики дөвләтли һәлл јолуну Фәләстин бөһранынын ән јахшы чыхыш јолу биләрәк вурғулајыб: “Дүнјанын башы коронавируса гатышдығы вә һамынын бу вирусла мүбаризә апармалы олдуғу индики вахтда бир дөвләти ләғв етмәк үчүн ујғун замандырмы?
Бир дөвләтлилик һәлл јолуну тәклиф едән сијаси рәһбәрләр онун нәтиҹәсини билмирләр. Фәләстин Мухтар Һөкумәти ләғв едиләрсә, һансы һадисәнин баш верәҹәјини билмирләр. Белә оларса, сөзсүз ки, реҝионда һәрҹ-мәрҹлик вә ифратчылығын шаһиди олаҹағыг.”

Иорданија кралы дејиб: “Исраил әмәли шәкилдә Иордан чајынын гәрб саһилләрини (ишғал едилмиш әразиләрә) илһаг етсә, Иорданија Һашимиләр Краллығы илә ағыр тогушманын баш вермәсинә баис олаҹаг.” 

Икинҹи Абдуллаһ әлавә едиб: “Тәһдид етмәк, јахуд атмосфери ихтилаф вә ја гаршыдурма сәмтинә јөнәлтмәк истәмирик, лакин бүтүн вариантлары ҝөздән кечирмәлијик. Биз Јахын Шәргдә зор һакимијјәтинин әлејһинә олмагда бир чох дүнја өлкәләри илә јекдил фикирдәјик.”
124 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP