Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2020

Дүнја 25 илдир ону ахтарырды: 800 мин инсанын гатили тутулду

Руандада сојгырым төрәтмәк иттиһамы илә 25 илдир ахтарылан руандалы иш адамы Фелисена Кабуга Франсада һәбс едилиб.

Бу барәдә "Рөјтер" аҝентлији билдириб.

1997-ҹи илдә Кабуга БМТ-нин Бејнәлхалг трибуналы тәрәфиндән Руандада јерли әһалинин сојгырымы илә әлагәли једди маддә үзрә иттиһам едилиб.

"Сојгырымда ҝүнаһкар оланлар ҹинајәтләр төрәдилдикдән 26 ил сонра да мәсулијјәтә ҹәлб едилә биләр", - дејә Франсанын баш прокурору Серж Браммертс Кабуганын һәбсини шәрһ едәркән дејиб.

Франса рәсмиләри билдириб ки, 84 јашлы руандалы Парис әтрафындакы бир мәнзилдә сахта бир ад алтында јашајыр вә өвладлары онун јерини ҝизли сахламағы тәмин едирдиләр.

"Бу ҝүн һәбс едилән Фелисиен Кабуга 1994-ҹү илдә Руандадакы тутси халгына гаршы сојгырымында әсас рол ојнамагда ҝүнаһландырылыр. О, дүнјанын ән чох ахтарылан ҹинајәткарлардандыр", - сојгырымыны арашдыран мһкмәдән билдирибләр.

1993-1994-ҹү илләрдә Руандада тутси халгы вә һуту сијасәтчиләринә гаршы сојгырымы заманы 800 мин нәфәр өлдүрүлүб.
140 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP