Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Мај 2020

Путин Русијанын дәһшәтли силаһы һагда...

Русија Президенти Владимир Путин дүнјада аналогу олмајан силаһ истеһсалында елм адамларынын ролу барәдә данышыб.

Лента.ру хәбәр верир ки, бунунла бағлы видеону Инстаграмда "Русија 1" телеканалынын журналисти Павел Зарубин јајыб.

Русија дөвләт башчысынын фикринҹә, инкишаф етмиш елм һазырда дүнјанын һеч бир өлкәсиндәә олмајан јүксәк техноложи ҝөстәриҹиләрә малик силаһларын јарадылмасы үчүн ваҹиб шәртдир: “Фундаментал елм, елми мәктәбләр вә ја мүһәндис һејәти олмасајды, биз буну неҹә едә биләрдик? Бу, тамамилә мүмкүнсүз оларды".

Гејд едәк ки, Путин 2019-ҹу илин пајызында Русијанын уникал һиперсәсли силаһ јаратдыгдан сонра да модерн силаһ нөвләри һазырламаға давам етдијини ачыглады.

155 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP