Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2020

Иранын нефт мәһсуллары дашыјан 4-ҹү ҝәмиси Ҹәбәллүтаригдән кечди

Иранын Факсон адлы нефт танкери Ҹәбәллүтариг бөғазыны кечиб. Бу һагда Ҝәмичилик Хәтләринин Изләнилмәси Тәшкилаты хәбәр вериб. Иран нефт танкери бир нечә саат бундан өнҹә Ҹәбәллүтаригдән кечәрәк Латын Америкасына тәрәф үзмәјә башлајыб.
Фортуне, Петониа вә Форрестдән сонра Факсон Иранын бензин дајышан 4-ҹү танкеридир ки, гәрб медиаларынын јаздығына ҝөрә, Латын Америкасы вә Венесуелаја сәмтинә һәрәкәт едир.
Иран рәсмиләри Латын Америкасына јанаҹаг мәһсуллары дашынмасы һагда јајылмыш бу хәбәри нә тәсдиг, нә дә тәкзиб етмәјибләр. Лакин гәрб КИВ-ләри вә рәсмиләри билдирибләр ки, Ирана мәхсус 5 нефт танкери Венесуелаја нефт мәһсуллары апармагдадыр. Онларын сөзләринә ҝөрә, Венесуеладан Ирана һава јолу васитәсилә бөјүк һәҹмдә гызыл јүкү ҝәтирилиб. Бәзи тәһлилчиләр бу гызыл јүкүнүн Венесуелаја ҝөндәрилән нефт мәһсуллары гаршылығында верилдијини дејир.
İранын “Фарснеwс” информасија мәркәзи билдириб ки, Клаул адлы 5-ҹи нефт танкери дә өтән ҝүнләрдә Сүвејш каналындан кечиб вә һал-һазырда Латын Америкасына ҝетмәк үчүн Ҹәбәллүтариг сәмтинә үзмәкдәдир.
Диггәти чәкән мәсәлә будур ки, Американын Ирана гаршы санксијаларына бахмајараг бу нефт танкерләри өз мөвгетәјинетмә системләрини сөндүрмәдән һәрәкәт едирләр.
94 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP