Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2020

Лачынын ишғалындан 28 ил өтүр

Бу ҝүн Ермәнистан силаһлы гүввәләринин Азәрбајҹанын стратежи ҹәһәтдән мүһүм әһәмијјәт кәсб едән Лачын рајонуну ишғал етмәсинин илдөнүмүдүр.

Лачынын ишғалындан 28 ил өтүр.

1992-ҹи ил мајын 18-дә Шуша шәһәринин Туршсу дејилән әразисиндән вә Ермәнистан истигамәтиндән һүҹума кечән дүшмән Лачыны ишғал едиб.

Ермәни ишғалчылары рајонун јүзләрлә мәдәни-мәишәт објектини, онларла гәсәбә, кәнд вә тарихи абидәләрини дағыдараг талан едибләр.

Ишғал нәтиҹәсиндә 63 мин 341 Азәрбајҹан вәтәндашы өз јурдундан дидәрҝин дүшүб, 300-дән артыг һәрби вә мүлки шәхс һәлак олуб вә иткин дүшүб. Рајонда 8950 бина, о ҹүмләдән 7 сәнаје вә тикинти мүәссисәси, 471 хидмәт идарәси, 154 мәктәб, јүзләрлә тарих-мәдәнијјәт абидәси ишғал алтында галыб.

Әһәмијјәтли ҝеостратежи мөвгејә малик олан Лачынын ишғалы Азәрбајҹан игтисадијјатына ҹидди зијан вуруб. Тәбии сәрвәтләрлә зәнҝин олан Лачын рајонунда Туршсу, Галадәрәси, Ағанус, Хырманлар, Тигиг, Турштигиг, Нурәддин, Нағдалы, Һаҹыханлы кими мүалиҹәви әһәмијјәтли булаглар мөвҹуд олуб.

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, Лачын рајону әразисиндә үмуми еһтијатлары 1124 тон олан 3 ҹивә (Нарзанлы, Чилҝәзчај, Сарыбулаг), еһтијатлары 4457 мин тон олан вә әһәнҝ истеһсалына јарарлы Лачын әһәнҝдашы, еһтијатлары 2533 мин кубметр олан вә истисмара ҹәлб едилән үзлүк дашы истеһсалына јарарлы Гочаз мәрмәрләшмиш әһәнҝдашы, мишар дашы истеһсалына јарарлы 2 туф (Ағоғлан, Әһмәдли), 2 әлван бәзәк дашы, вулкан күлү вә диҝәр тәбии сәрвәтләри вар. Лачын рајонундакы Гараҝөл Дөвләт Тәбиәт Горуғу вә Дөвләт Тәбиәт Јасаглығы да һазырда ишғал алтындадыр. Үмуми саһәси 240 һектар олан горугда 68 нөвдән вә 27 аиләдән ибарәт битки өртүјү вар. 1961-ҹи илин нојабр ајында һејван вә гушлары горујуб сахламаг вә артырмаг мәгсәдилә јарадылан Дөвләт Тәбиәт Јасаглығынын әразисиндә ҹүјүр, гаја кечиси, чөл донузу, ајы, тураҹ, кәклик, гаратојуг кими надир фауна нөвләри мәскунлашыб. 1989-ҹу илдә јасаглыгда апарылан јохлама заманы дағ-кечиси (безоар кечиси) 96, габан 360, ҹүјүр 320, ајы 110 баш, еләҹә дә чохлу сајда ҹанавар, порсуг, дәлә, гырговул, кәклик гејдә алыныб.

Ишғалчы дөвләт бејнәлхалг һүгуг нормаларына, зәбт олунан Азәрбајҹан торпагларындан Ермәнистан гошунларынын гејд-шәртсиз чыхарылмасына даир БМТ-нин гәтнамәләринә мәһәл гојмајараг һазырда Лачында ганунсуз мәскунлашма апарыр.

Һазырда 77.518 нәфәр Лачын сакини Азәрбајҹанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә мәҹбури көчкүн гисминдә јашајыр.
127 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP