Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Мај 2020

Әнсаруллаһ Һәрәкатынын сәдри Ислам үммәтини Америка вә сионист режими мәһсулларыны бојкот етмәјә чағырыб

Јәмән Әнсаруллаһ Һәрәкатынын сәдри Бејнәлхалг Гүдсү Ҝүнүнү Ислам үммәтинин Фәләстинә дәстәк вермәк үчүн вәзифәсинин хатырланмасы ҝүнү адландырыб.

Әбдүлмәлик әл-Һуси “Мүгавимәт лидерләри бирликдә” верлишиндә дејиб: “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Ислам үммәтининин өз илкин вәзифәси олан Фәләстин мәсәләсини хатырламаг үчүн чох өнәмли мүнасибәтдир.
Биз Фәләстин халгыны дәстәкләмәкдә Јәмән халгынын мөвгеинә тәкид едирик вә бу дини, әхлаги вә инсани бир вәзифәдир.”

Әнсаруллаһ лиедери әлавә едиб: “Јәмән халгы Мәсҹидул-Әгса вә диҝәр мүгәддәс мәканларда әмәли мөвгеләр сечмәк үчүн мүгавимәт ҹәбһәсинин јанында олдуғуну ачыгҹасына елан едир.
Биз дүшмәнлә һәр һансы сазиши писләјирик, ону гануни вә дини бахымдан һарам һесаб едирик.”
Јәмән Әнсаруллаһ Һәрәкатынын сәдри бүтүн мүсәлманлары АБШ вә сиоинст режим мәһсулларыны бојкот етмәјә чағырараг дејиб: “Биз сионист режим вә Америка мәһсулларынын бојкот олунмасыны вә сазишә гаршы чыхылмасыны истәјирик. Биз истәјирик ки, Ислам үммәти ојансын вә ајаға галхсын.”
122 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP