Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Октјабр 2013

Владимир Путин Бирјулево һадисәләриндә јерли һакимијјәти ҝүнаһландырыб

Русија президенти реҝионларда милләтләрарасы мүнасибәтләрин мониторинги вә мүмкүн мүнагишәләр һагда хәбәрдарлыг системинин јарадылмасынын зәрурилијини вурғулајыб

Русија президенти Владимир Путин пајтахт Москванын Гәрби Бирјулево рајонунда баш верәнләрә мүнасибәт билдириб. АПА-нын “РИА Новости”јә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, В. Путин Милләтләрарасы мүнасибәтләр үзрә Шуранын иҹласында чыхыш едиб. О билдириб ки, милләтләрарасы мүнасибәтләр зәмининдә ихтилафлар адәтән јерләрдән башлајыр вә онларын гаршысыны вахтында алмаг лазымдыр: “Јерләрдә рәһбәрләр тәәссүф ки, чох вахт кабинет ишинә үстүнлүк верирләр. Бунун һеч бир фајдасы јохдур, ја да фајдасы чох аздыр. Мәсәлән, Бирјулевода, сизин билдијиниз кими, сакинләрин наразылығы илләрлә јығылыб галыб. Полисә, јерли һакимијјәтә мүраҹиәтләр олуб. Јерләрдәки вәзијјәти олдуғу кими өјрәнмәк истәмәјән, инсанлары ешитмәјән вә һәр һансы тәдбир ҝөрмәјән һакимијјәт нәјә лазымдыр?!”

В. Путин реҝионларда милләтләрарасы мүнасибәтләрин мониторинги вә мүмкүн мүнагишәләр һагда хәбәрдарлыг системинин јарадылмасынын зәрурилијини вурғулајыб: “Реҝионларда ваһид методоложи әсасда милләтләрарасы мүнасибәтләрин мониторинги, рискләрин гијмәтләндирилмәси, мүмкүн мүнагишәләр барәдә хәбәрдарлыг системинин јарадылмасы ваҹибдир”.

Русија президенти хатырладыб ки, онун тәлиматы илә артыг өлкәнин ҹәнубунда вә Приволжск федерал даирәсиндә милләтләрарасы мүнасибәтләрин мониторингини тәмин едән елми мәркәз јарадылыб: “Һесаб едирәм ки, бүтүн реҝионларда бизим академик мәктәбимизин зәнҝин тәҹрүбәсиндән истифадә етмәк, вәтәндаш ҹәмијјәти институтлары вә милли-мәдәни бирликләрлә диалог апармаг лазымдыр”.
3353 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP