Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Октјабр 2013

Авропа Парламенти фраксија лидери : "Иранла сазиш АБ үчүн мүһүмдүр"

Авропа Парламенти сосиал-демократ ганадынын лидери Һаннес Свобода Иранын бөлҝәнин мүһүм вә ҝүҹлү фигуру олдуғуну, Иран илә сазишин АБ үчүн әһәмијјәтли олдуғуну сөјләјиб, - ИРНА.

Свобода Теһранда парламент сәдри Әли Лариҹани илә кечирдији ҝөрүшдә ики тәрәфин разылығы илә Иранын Гәрб вә Авропанын тиҹарәт, игтисадијјат, наркотик вә терроризимлә мүбаризә кими һәссас вә әһәмијјәтли мөвзуларда тәсирли бир мүттәфиги ола биләҹәјини ифадә едиб.

Иран вә АБ-нин бир сыра ортаг фикирләрә малик олдуғуну ифадә едән Свобода дејиб: "Фикир ајрылығы олан мөвзуларын үзә чыхарылмасы, бирҝә гајғылар вә мараглар әсасында даими әлагәләр гура биләрик''. Дејерлер.орҝ
3401 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP