Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Сурија кимјәви силаһларын мәһви мәсәләсиндә бејнәлхалг мүфәттишләрлә сых әмәкдашлыг едир

Сурија һөкумәти өлкәдә мөвҹуд олан кимјәви силаһларын мәһв едилмәси саһәсиндә бејнәлхалг мүфәттишләрлә сых әмәкдашлыг едир. АПА-нын БМТ-нин сајтына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, буну Дәмәшгә ҝәлән БМТ вә Кимјәви Силаһларын Гадаған едилмәси үзрә Тәшкилатын бирҝә миссијасынын хүсуси әлагәләндириҹиси Сигрид Кааг дејиб. О билдириб ки, Сурија кимјәви силаһлар үзрә конвенсијаја гошулараг, тәјин едилмиш мәгсәдә чатмаг үчүн өз садиглијини ҝөстәриб.

С. Кааг ејни заманда вахт азлығындан да шикајәтләниб: “Биз Суријада кимјәви силаһлары 2014-ҹү илин илк јарысына гәдәр мәһв етмәлијик. Бу ҝүнә кими 17 објектдә јохламалар кечирилиб вә 14 објектдә мүфәттишләр кимјәви силаһларын истеһсалында истифадә олунан аваданлыглары мәһв едибләр. Сурија һөкумәтинә бу ишдә ҝөстәрдији әмәкдашлыға ҝөрә тәшәккүр едирәм”.

Гејд едәк ки, БМТ вә КСГТ бирҝә миссијасы октјабрын 1-дән Суријададыр.
2822 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP