Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2013

Бу ҝүн Милли Шуранын сессијасыдыр

Рүстәм Ибраһимбәјовун Ҹәмил Һәсәнли илә әвәзләнмәси тәклифи сәсләнди; Елдар Намазов исә һәмсәдрлик тәклиф едир...
Бу ҝүн саат 16.00-да Мүсават Партијасынын гәрарҝаһында Милли Шуранын сессијасы кечириләҹәк. Милли Шуранын иҹра апаратынын рәһбәри Елдар Намазовун “Јени Мүсават”а вердији мәлумата ҝөрә, сечкиләрдән сонра кечирилән илк сессијада чох ҹидди мәсәләләр мүзакирә олунаҹаг: “Ҝүндәликдә 9 октјабрда сечки ады илә һакимијјәти зәбт етмәк әмәлијјатына гијмәт верилмәлидир. Бунунла бағлы хүсуси сәнәдләр һазырланыр вә сессијанын мүзакирәсинә чыхараҹағыг.
Сәнәдләр гәбул олунаҹаг. Һәм өлкәнин дахилиндә, һәм хариҹиндә бу просеси фәал вә ҹидди сурәтдә апармаг нијјәтиндәјик”.

Е.Намазов деди ки, Милли Шуранын сечкидән сонракы дөврә аид стратеҝијасы вә тактикасы да мүзакирә едилмәлидир: “Бу чох ҹидди мәсәлә олдуғундан ола билсин 24 октјабр сессијасында бу истигамәтдә фикир мүбадиләси апарыб мүәјјән ишчи груплары јаратдыг. Ондан сонракы сессијаны исә бүтөвлүкдә бу мәсәләјә һәср едә биләрик. Нөвбәти мәрһәләјә Милли Шуранын стратеҝијасыны вә тактикасыны мүәјјәнләшдирән үмуми бир консепсија олмалыдыр. Ејни заманда тәшкилати мәсәләләр ҝүндәликдә вар. Милли Шуранын тәшкилати вә структур мәсәләләринә дә јенидән бахмалыјыг. Милли Шураја үзв олмаг үчүн јүзләрлә мүраҹиәт вар. Биз сессијада бунун һамысына баха билмәрик. Анҹаг Милли Шуранын бәзи үзвләри гуруму тәрк етмәклә бағлы фикирләр сөјләјибләр. Бу мәсәлә өз һәллини тапмалыдыр”.
Гејд едәк ки, сессија өнҹәси Ҹәмил Һәсәнлинин Милли Шуранын сәдри сечилмәси тәклифи ирәли сүрүлүб. Белә ки, һазырда Алманијада јашајан Дүнја Азәрбајҹанлылары Мәҹлисинин сәдри Рөвшән Гәмбәр Милли Шура үзвләринә јазылы мүраҹиәт едәрәк Ҹәмил Һәсәнлинин Рүстәм Ибраһимбәјовун јеринә сәдр, Рүстәм Ибраһимбәјову исә фәхри сәдр сечмәк тәклифини вериб: “Тәклиф едирәм ки, Милли Шура үзвләринин вә бүтүн дүнјадакы вәтәндашларымызын чох бөјүк әксәријјәтинин етибарыны вә рәғбәтини газанмыш Ҹәмил бәј Һәсәнли Демократик Гүввәләрин Милли Шурасынын нөвбәти сессијасында гурумун сәдри сечилсин. Азәрбајҹанын јени тарихиндә ән бөјүк мүхалифәт тәшкилатынын гурулмасындакы бөјүк хидмәтләринә ҝөрә исә Рүстәм Ибраһимбәјов ДГМШ-нин фәхри үзвү (вә ја фәхри сәдри) сечилсин”.
Елдар Намазов Р.Гәмбәрин тәклифинә белә мүнасибәт билдирди: “Ҹәмил мүәллим Милли Шуранын ваһид намизәди кими парлаг сечки кампанијасы апарды. Бу ҹүр фәалијјәтдән сонра Ҹәмил Һәсәнлинин гыраға чәкилиб Милли Шуранын комиссија сәдри вә сырави үзвү кими фәалијјәтини давам етдирмәси әдаләтли олмазды, һәм дә Милли Шуранын марагларына зидд оларды. Һесаб едирәм ки, бу мәсәләдә бир нечә тәклифләр ола биләр. Мәсәлән, Милли Шуранын ики нәфәрдән ибарәт һәмсәдр институту јарана биләр. Ҹәмил мүәллимлә Рүстәм мүәллим һәмсәдр функсијаларыны јеринә јетирә биләр. Һәмсәдрлик институту олса, Ҹәмил Һәсәнли даһа чох сәдрин өлкәдахили сәлаһијјәтләриндән, Рүстәм Ибраһимбәјов исә бу сәлаһијјәтләрдән Милли Шуранын хариҹи әлагәләринин даһа да ҝүҹләнмәси үчүн истифадә едәрди. Бүтүн һалларда биз һәр ики бөјүк зијалымызын нүфузундан, имканларындан Азәрбајҹанда демократијаја кечиди тәмин етмәк үчүн бәһрәләнмәлијик”.
Ҹәмил Һәсәнли исә Р.Ибраһимбәјову әвәз едәҹәји барәдә дејиләнләрә мүнасибәт билдириб. Гајнар.инфо-ја ачыгламасында Ҹ.Һәсәнли дејиб ки, Рүстәм Ибраһимбәјовун сәдирлији алтында ишләмәк онун үчүн хошдур: “Милли Шуранын ҝүндәлијиндә белә бир мәсәлә јер алмајыб. Рүстәм Ибраһимбәјовун сәдрлији алтында Милли Шурада олмаг мәним үчүн хошдур. Онун јеринә кечәҹәјимлә бағлы хәбәрләр исә һәгигәти әкс етдирмир”.
АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы исә аз.неwс.аз-а ачыгламасында Ҹәмил Һәсәнлинин бундан сонракы статусунун мүәјјәнләшмәси үчүн дахили мүзакирәләрә еһтијаҹ олаҹағыны дејиб.
Мүсават Партијасы Мәркәзи Иҹра Апаратынын рәһбәри Ариф Һаҹылы дејиб ки, Милли Шуранын ҝәләҹәк талеји вә статусу илә бағлы стратежи гәрарлар ҝәлән ај верилә биләр: “Милли Шуранын статусу һагда индидән данышмаг һәлә тездир. Чүнки сечки просеси там баша чатмајыб. Јәгин ки, јахын һәфтәләрдә һәм сијаси партијалар, ејни заманда диҝәр сијаси гүввәләр арасында мүәјјән мәсләһәтләшмәләр ҝедәҹәк, мүзакирәләр апарылаҹаг вә буна ујғун олараг стратежи гәрарлар гәбул олунаҹаг”. /мусават.ҹом/
3890 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP