Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2013

Орхан Зејналовун јараларына бахылыб

Русијалы һүгуг мүдафиәчиси Орхан Зејналовун јараларына бахыб

“Онун мимикасы гејри-мүәјјәндир, сифәтиндә анлашылмаз тәбәссүм вар, дејир ки, нәфәс ала, узана билмир...”
Русијанын мүвәггәти сахлама тәҹридханаларында инсан һагларына әмәл олунмасына нәзарәт едән Иҹтимаи Комиссијасынын үзвү Москванын “Матросскаја тишина” тәҹридханасында гәтлдә иттиһам олунан Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналова баш чәкиб.
Виртуалаз.орҝ сајты Русија мәтбуатына истинадән хәбәр верир ки, комиссијанын үзвү Лүдмила Алперн О.Зејналовун бәдәниндә јара изләри вә ҝөјәрмәләрин шаһиди олуб. Зејналовун бәдәниндә хәсарәт изләринин олмасыны онун камера јолдашы да ҝөрүб.
О.Зејналов Москванын Бирјулево рајонунда хулиганлыг зәмининдә 25 јашлы Јегор Шербакову өлдүрмәкдә иттиһам олунур. Бу гәтл һадисәси Русијада вә Азәрбајҹанда ҝениш иҹтимаи резонанс доғуруб, Москвада әсасән азәрбајҹанлыларын ишләдији нәһәнҝ “Покровка” топдансатыш мејвә-тәрәвәз базасынын бағланмасына, мигрантлара гаршы күтләви рејдләрә, һәтта рәсми Бакы илә Москва арасында дипломатик ҝәрҝинлијә сәбәб олуб.
О.Зејналова бу ҝүн баш чәкән Л.Алперн дејиб ки, мәһбус габырғаларынын алтында ағрылардан шикајәтләнир. Иҹтимаи Комиссијанын үзвләри бунунла бағлы тәҹридхананын һәкиминә мүраҹиәт едибләр ки, О.Зејналов рентҝен мүајинәсиндән кечирилсин.
Л.Алперн билдириб ки, онлара мәһбусу мүајинә етмәји сөз верибләр: “О, сағ габырғасынын алтындакы ағрылардан шикајәтләнир. Анҹаг биз онун бәдәнинин һәмин најиһәсиндә һеч нә ҝөрмәдик. О деди ки, нәфәс аланда, узананда ағрыјыр, белә ҝөрүнүрдү ки, нәфәс аланда да она ағры верирди”.
Һүгуг мүдафиәчиси билдириб ки, шүбһәлинин бәдәниндә дөјүлмә изләри ҝөрүнүрдү: “Онун сол ајағынын диздән ашағы һиссәсиндә диаметри 5 сантиметр олан ҹидди сыјрыг варды. Зејналовун бәдәниндә ҝөјәрмәләрин олдуғуну онун камера јолдашы да тәсдигләди”.
Лакин Л.Алперн бу хәсарәт изләринин дөјүлмә нәтиҹәсиндә, јохса сахланыларкән јарандығыны Зејналовун өзү илә дәгигләшдирә билмәјиб.
Л.Алперн буну сахланылан шәхсин рус дилиндә фикирләрини пис ифадә етмәси илә изаһ едиб: “Зејналов рус дилиндә јахшы данышмыр, суаллара тәхминән үч-дөрд ҹәһддән сонра ҹаваб верир. Онун сифәтиндә лагејд ифадә, анлашылмаз тәбәссүм вар, мимикасы гејри-мүәјјәндир. Лакин биз нәјәсә наил ола билдик. О, јараларыны, ҝөјәрән јерләрини ҝөстәрди. Москвада нә ишлә мәшғул олдуғу һагда суала ҹаваб верәндә деди ки, сүрүҹү ишләјирди”.
Бу арада “Московскиј комсомолетс” гәзети Орхан Зејналовла бундан әввәл бирликдә һәбсдә олмуш шәхслә сөһбәтләшиб. Һәмин шәхсин азәрбајҹанлы олдуғу билдирилир, анҹаг ады “Алберт” кими ҝөстәрилир. О.Зејналов јол-нәглијјат гәзасы төрәдәрәк бир нәфәрин ағыр јараланмасына сәбәб олдуғу үчүн 2011-ҹи илдә 1 ил һәбс ҹәзасына мәһкум едилиб.
Кечмиш камера јолдашынын дедијинә ҝөрә, әслиндә дөвләт автомобил мүфәттиши гәза барәдә протокол тәртиб едәндән сонра О.Зејналовун телефон нөмрәсини, бир дә гејдијјатда олдуғу үнваны сорушараг ону бурахыб.
Һадисәдән сонра 6 аја јахын О.Зејналову итириб-ахтаран олмајыб. Јалныз 6 ај сонра онун мобил нөмрәсинә зәнҝ едәрәк дејибләр ки, сабаһ мәһкәмәјә ҝәлмәк лазымдыр: “Башгасы онун јериндә олсајды, телефону сөндүрүб атар, арадан чыхарды. О исә ҝөр нә гәдәр күтбејиндир ки, дуруб мәһкәмәјә ҝедиб. Мәһкәмәдә һаким она јол гәзасы илә бағлы ҹәза вериләҹәјини елан едәндә Орхан дуруб һакими сөјүб. Һаким она дәрһал 1 ил һәбс ҹәзасы чыхарыб”.
Кечмиш мәһбус јолдашы дејиб ки, Орхан инсанларла үнсијјәтдән гачан, гапалы биридир, адамлар арасында јашамаг она чәтиндир. Һәбсханада да пинтилији илә сечилиб, јатдығы јери дә тәмизләмәјиб: “Анҹаг физики бахымдан чох ҝүҹлү иди, давада үч-дөрд адамы дөјә биләрди. Мәнә чатмыр ки, о неҹә олуб әлләрини ишләтмәк әвәзинә бычаға әл атыб”./Виртуалаз.орҝ
2815 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP