Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2013

Чохушаглы аиләләрә гајғы јалныз сөзләрдә галыр

"Азәрбајҹанда чохушаглы аиләләрә гајғы јалныз сөзләрдә галыр"

Авропада доғум һалларынын артмасы үчүн ҹидди ислаһатлар апарылыр. Бу јахынларда Түркијәдә дә 3 ушаглы аиләләр верҝиләрдән азад олундулар. Азәрбајҹан да мүһарибә шәраитиндә јашадығыны нәзәрә алараг, бу кими ислаһатларын олунмасы зәруридир.

Бу барәдә “Дејерлер.орҝ”а фикирләрини бөлүшән сосиолог Азад Исајев билдириб ки, чохушаглы аиләләләрә гајғы дәрһал бүтүн сфераларда өзүнүн мүсбәт тәсирини ҝөстәрәҹәк: “Азәрбајҹанда сосиал програм консептуал ишләнилмир. Сосиал програм чәрчивәсиндә һансыса програмлар пәракәндә ҝөрүнүр. Галдырылан проблем сосиал проблемләрин көкүндә дајанан бир мәсәләдир.

Чохушаглы аиләләләрә гајғы дәрһал бүтүн сфераларда өзүнүн мүсбәт тәсирини ҝөстәрәҹәк. Игтисади, сәнаје, сосиал вә диҝәр саһәләрдәки мүсбәт тәсири инкаролунмаздыр. Бу чағырыш мәсәләләринәдәк өз мүсбәт нәтиҹәсини верәҹәк. Јәни чохушаглы аиләләрә гајғы инкишафын көкүндә дајаныр. Биздә исә бундан инанмырам ки, дүшүнүлмыш шәкилдә имтина етсинләр. Садәҹә сосиал ислаһатлара консептуал јахынлашылмадығындан бу саһәјә дә диггәт олунмајыб”.

Гејд едәк ки, Азәрбајҹан Милли Мәҹлисиндә чохушаглы аиләләрин тәминаты мәсәләси дәфәләрлә ҝүндәмә ҝәлсә дә, конкрет гәрарлар гәбул едилмәјиб.
3877 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP