Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2013

Гәззафинин оғлу Сејф әл-Ислама гаршы иттиһам ирәли сүрүлүб

Триполи мәһкәмәси Ливијанын сабиг лидери Мүәммар Гәззафи һөкумәтинин 20 јүксәк рүтбәли мәмуруна, һәмчинин полковникин оғлуна гаршы иттиһам ирәли сүрүлүб.

Иттиһамлар әсасән 2011-ҹи илдә Гәззафијә гаршы ојаныш һәрәкатында гәтлә јетирилән фәалларла әлагәдардыр.

Мүһакимә олунанлар арасында Ливијанын кәшфијјат идарәсинин сабиг рәиси Абдулла Сенусси дә вар. Октјабрын әввәлләриндә Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси (БҸМ) Сенуссинин Ливијада әдаләтлә мүһакимә олунаҹағыны дүшүнәрәк мәһкәмәсинин өз вәтәниндә кечирилмәсинә гәрар вермишди.

Бунунла белә, БҸМ Сејф әл-Исламын мәһкәмәсинин Һаагада кечирилмәсинә чалышыр. Бундан әввәл Ливија бу тәклифә рәдд ҹавабы вермишди./Фактхәбәр
3000 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP