Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2013

Митингинин тәшкилатчылары полис идарәсиндә

27 октјабр митингинин тәшкилатчылары Бакы шәһәр Баш Полис Идарәсинә чағырылыблар
Демократик Гүввәләрин Милли Шурасынын октјабрын 27-нә тәјин етдији митинглә әлагәдар аксијанын тәшкилатчылары - АХҸП фәалы Ајдын Әлијев вә Мүсават Партијасынын Тәшкилат шөбәсинин мүдири Разим Әмирасланов Бакы шәһәр Баш Полис Идарәсинә (БШБПИ) чағырылыб.

Бу барәдә АПА-ја мәлумат верән Р. Әмираслановун сөзләринә ҝөрә, Бакы шәһәр Баш Полис Идарәсинин рәис мүавини, полис ҝенерал-мајору Сәһлаб Бағыров вә Бакы шәһәр прокурорунун мүавини Фазил Һәсәнәлијевин иштиракы илә баш тутан ҝөрүшдә онлара митингдә һәр һансы ганун позунтусуна јол верилмәмәси илә бағлы хәбәрдарлыг едилиб: “Сәмими ҝөрүш олду. Митингдә һәр һансы ганун позунтусуна јол верилмәмәси илә бағлы хәбәрдарлыг едилди”.

Р. Әмирасланов гејд едиб ки, ҝөрүшдә 12 октјабр митингиндән сонра баш верән инсидент дә мүзакирә олунуб: “Биз билдирдик ки, Милли Шура олараг митингләрин сивил гајдада, Конститусија чәрчивәсиндә кечирилмәсинин тәрәфдарыјыг. Һәр һансы тәхрибат марагларымыза ујғун дејил”.

Хатырладаг ки, Милли Шуранын 27 октјабр митинги Бакы шәһәр Иҹра Һакимијјәти илә разылашдырылыб. Милли Шура адындан БШИҺ-ә ҝөндәрилмиш мәктубу А. Әлијев вә Р. Әмирасланов имзалајыблар. /Мүсават.ҹом/
3310 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP