Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Октјабр 2013

Бу ҝүн Милли Шуранын етираз митингидир

Мүхалифәт халгы мејдана чағырды; Ҹәмил Һәсәнлинин тәрәфдарлары будәфәки аксијаја фәргли һазырлашыблар
“Бу, сәнин, мәним, БИЗим митингимиздир! Ҝәлин, иштирак един, сахтакарлыглара бирликдә ”Бәсдир" дејәк! Етираз етмәк истәјән, наразы олан һәр кәс бу митингә ҝәлсин". Милли Шуранын бу ҝүн - октјабрын 27-дә, саат 16:00-да “Иншаатчылар” метростансијасынын јахынлығындакы “Мәһсул” кечириләҹәк иҹазәли митинги илә бағлы фаҹебоок сосиал шәбәкәсиндә јарадылмыш чағырыш сәһифәсиндә белә дејилир. Митингә 100 миндән чох инсан дәвәт олунуб.

Сосиал шәбәкәјә гошуланлардан 5 минә јахын фәал митингдә иштиракыны тәсдигләјиб. МШ-нын сечкиләрин нәтиҹәләринә етираз олараг тәшкил едәҹәји күтләви нүмајишдә 10 миндән чох инсанын иштиракы ҝөзләнилир.
Мүсават Партијасынын Диван үзвү Турал Аббаслы митингә даир һазырлыг ишләриндән данышыб. Т.Аббаслы “Гафгазинфо”ја билдириб ки, һазырлыг ишләри илә бағлы иҹласы кечирилиб: “Иҹласда гурума дахил олан партијаларын, тәшкилатларын нүмајәндәләри иштирак едиб.
Гәрара алыныб ки, бу дәфәки митингдә милли бајраглар, Ҹәмил бәјин портретләри вә партијаларын бајраглары олсун. Бу да инсанларын Ҹәмил бәјин әтрафында бирләшмәсинә ишарәдир. Митингә чыхышчыларын вә апарыҹыларын кимләр олаҹағы да мүзакирә алыныб. Бу Ҹәмил бәјин гәрара алаҹағы мәсәләдир. Амма үмуми консенсус ондан ибарәтдир ки, әсасән чыхышларда ҝәнҹләрә үстүнлүк верилсин".
Т.Аббаслы гејд едиб ки, илкин һесабламаларымыза ҝөрә митингә бу дәфә өтән дәфәкиндән дә даһа чох инсан ҝәлмәлидир: “Чүнки инсанлар сечкиләрдә едилән тотал сахтакарлығын шаһиди олублар. Наразы електоратын сајы чохалмагда давам едир”. АХҸП сәдри Әли Кәримли фаҹебоок сәһифәсиндә инсанлары митингә чағырыб: “Нөвбәти митингимиз 27 октјабрда јенә дә ”Иншаатчылар" метростансијасынын јахынлығындакы “Мәһсул” стадионунда кечириләҹәк. Митинг разылашдырылыб.
Инди јахын дөврүн вәзифәси митингләрдә күтләвилијин даһа да артмасыдыр. Оғурланмыш сәсләримиз уғрунда, демократик дәјишикликләр наминә јени бир халг һәрәкаты башлатмалыјыг. Биз бирликдә наразылығы етираз сәсинә чевирә билдик. Инди һәдәфимиз режимдән наразылығы актив вә динҹ етираз һәрәкатына чевирмәкдир. Бирликдә чалышсаг, буну да баҹарарыг".

Бунунла јанашы игтидар дүшәрҝәсиндән митинглә бағлы һәдә долу ачыглама ҝәлиб. ЈАП-чылар митинглә бағлы Милли Шураны хәбәрдар едибләр. ЈАП иҹра катибинин мүавини, депутат Сијавуш Новрузов АПА-ја ачыгламасында билдириб ки, һөкумәт әлејһинә мүхтәлиф чағырышлар, шәхсијјәтин үнванына олан тәһгирамиз, шәр вә бөһтан характерли ифадәләр ишләдилмәси гадағандыр.
Онун сөзләринә ҝөрә, митингдә кимсә буна јол верәҹәксә, ганунун тәләби илә ҹаваб вермәли олаҹаг. “Онлар ганунун алилијинә бу дәфә дә һөрмәтсизлик етмәји дүшүнүрләрсә, бизим дә сәбримизин түкәндијини билсинләр” - дејә Новрузов гејд едиб. Бу фикирләр ҝөстәрир ки, һакимијјәт күтләви етиразлардан чәкинир вә тәхрибат төрәтмәји планлашдырыр.
Мүсават Партијасы Мәркәзи Иҹра Апаратынын рәһбәри Ариф Һаҹылы гаршыдурма олаҹағыны ҝөзләмир. Онун фикринҹә, һакимијјәт тәхрибат тәшкил етмәсә өлкәдә кечирилән һеч бир митингдә инсидент баш вермәз. А.Һаҹылы бејнәлхалг бирлијин сечкиләрин нәтиҹәләринә објектив гијмәт вермәсинин фонунда митингдә күтләвилик олаҹағыны ҝүман едир: “Бу санксијалашдырылмыш митингдир вә һөкумәт јер ајырыб. Һәр һансы хошаҝәлмәз һадисәсинин баш верәҹәјинә инанмырам. Садәҹә инсанлары чәкиндирмәк, митингә ҝәләнләрин сајына тәсир етмәк үчүн бу сајаг фикирләр сәсләндирирләр”.
АХҸП сәдринин мүавини Нурәддин Мәммәдли исә ҹаваб олараг “Азадлыг”а дејиб ки, Азәрбајҹан халгы сүрәтлә тәшкилатланыр вә гулдур режимин сијасәтинә бојун әјмәк истәмир: “Сијавуш Новрузов вә башгалары бу әндишәдән чыхмаг истәјирсә, Азәрбајҹанда әдаләти бәрпа етсинләр, халгын һаггыны өзүнә гајтарсынлар”.

Бу арада исә Бакы шәһәр прокурорунун мүавини Фазил Һәсәнәлијев аксијанын тәшкилатчылары Расим Әмирасланов вә Ајдын Әлијевә хәбәрдарлыг едиб. Баш Прокурорлуғун мәтбуат хидмәтиндән мусават.ҹом-а верилән мәлумата ҝөрә, Ф.Һәсәнәлијев Бакы шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин сабаһ саат 16.00-дан 18.00-дәк Бакы шәһәри, Јасамал рајону, М. Сејидов күчәси, 3155-ҹи мәһәлләдә јерләшән Јасамал Рајон Идман Комплексинин Стадионунда президент сечкиләриндә президентлијә намизәд кими иштирак едән Ҹәмил Һәсәнлинин сечкиләрин нәтиҹәләри илә әлагәдар сечиҹиләрлә ҝөрүш кечирилмәси үчүн иҹазә вердијини хатырладараг, һәмин иҹазәдә топлантынын кечирилмәси заманы лСәрбәст топлашмаг азадлығы һаггында» ганунун тәләбләринә риајәт олунмагла, ајры-сечкилијә, әдавәтә вә ја зоракылыға чағырышларла мүшајиәт олунан милли, ирги вә ја дини әдавәти тәблиғ едән вә тәһгиредиҹи шүарлардан истифадә олунмамасына ҹидди нәзарәт олунмасынын төвсијә едилдијини гејд едиб. Ф.Һәсәнәлијев Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 169 (топлантылары кечирмә гајдасыны позма), 220 (күтләви иғтишаш) вә 233-ҹү (иҹтимаи гајданын позунтусуна сәбәб олан һәрәкәтләри тәшкил етмә) маддәләри илә мәсулијјәт јаратдығыны онларын нәзәринә чатдырыб:
“Бакы шәһәр Иҹра Һакимијјәти илә разылашдырылмыш әразидә вә вахтда топлантынын кечирилмәси заманы "Сәрбәст топлашмаг азадлығы һаггында" ганунун тәләбләринә риајәт олунмамагла иҹтимаи гајданы позмагда вә һакимијјәт нүмајәндәләринин гануни тәләбләринә табе олмамагда ифадә олунан, әһалинин раһатлығыны, идарә, мүәссисә вә тәшкилатларын нормал фәалијјәтини вә нәглијјатын ишини позан ганунсуз һәрәкәтләрин гаршысы ганунвериҹиликлә мүәјјән едилмиш гајдада алынмагла, күтләви аксијанын тәшкилатчылары һаггында ганунда нәзәрдә тутулмуш мүвафиг тәсир тәдбирләри ҝөрүләҹәк”.
Е.САЛАМОҒЛУ/мусават.ҹом
3364 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP