Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Октјабр 2013

"Моссад" иранлы алимин рәсми Бакынын иштиракы илә өлдүрүлдүјүнү ачыглајыб

“Моссад” забити Бакыда кечирдији әмәлијјатдан данышды

Исламынсеси.аз Араннеwс-а истинадән хәбәр верир ки, Исраилин кәшфијјат гуруму олан Моссад иранлы нүвә алиминин рәсми Бакынын иштиракы илә өлдүрүлдүјүнү етираф едиб. Моссадын ән пешәкар вә хариҹи өлкәләрдә мәхфи әмәлијјатлар үзрә ихтисаслашмыш забити Мајкл Росс мүсаһибәләринин бириндә Иранын кибертәһлүкәсизлик үзрә хүсуси тәјинатлы гүввәләринин команданы Можтаба Әһмәдинин өлдүрүлмәси әмәлијјатында Исраилин Азәрбајҹан әразисиндән неҹә истифадә етдијиндән вә рәсми Бакынын ролундан данышыб . Росс Моссадын бу әмәлијјаты тәкбашына һәјата кечирдијинә шүбһә илә јанашыб! М.Росс Теһранын “Халг мүҹаһидләри” адлы террор груплашмасынын үзвләринин Азәрбајҹан әразисиндән Ирана өтүрүлдүјүнү билдирмәсинә дә тохунуб. М.Росс бир нечә ҝүн әввәл Ливијада јахаланан “Әл-Гаидә”нин јүксәк рүтбәли мәнсубу Анас әл-Либи һагда да данышыб. О, 1998-ҹи илин августунда Кенијанын пајтахты Најробидә АБШ сәфирлијинә һүҹуму тәшкил едәнләрдән биридир. М.Росс бу һүҹумун арашдырылмасында иштирак етдијини дејиб: “Мән бу ишлә бағлы Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин әмәкдашлары илә бирликдә ишләмишәм. Биз бу террор актында иштирак едәнләрдән үчүнү мүәјјән едә билдик. Она ҝөрә дә әл-Либинин јахаланмасы мәним үчүн мүһүм һадисә олду. Бизим тәсбит етдијимиз һәмин үч шәхс Мисирин о вахт јени баш галдыран ҹиһад һәрәкатынын лидерләри иди. Биз информасија алдыг ки, һәмин шәхсләр Азәрбајҹанда ҝизләнир вә онларын Бакыда јахаланмасы үчүн МКИ илә бирликдә Бакыја јолландыг». Кечмиш Моссад забити Бакыда кимләри јахаладығыны дәгиг демәјиб. Лакин белә ҝөрүнүр ки, сөһбәт “Әл-Гаидә” лидери, мисирли Ајман әс-Зәваһиринин Бакыда јахаланан үч јахын адамындан ҝедир. Бу әмәлијјат барәдә вахтилә Гәрб мәтбуаты да јазмышды. Гејд едәк ки, М.Россун һаггында данышдығы һәмин әлгаидәчиләр Бакыдакы “Абшерон” отелиндә (индики “ЖW Марриотт Абсһерон” отели) јатдыглары јердәҹә јахаланмышдылар. Онларын һәтта ајаггабылары да отагда галмышды.
2813 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP