Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2013

Бакыда мәнзилдә киши мејити тапылыб

Бакынын Бинәгәди рајонунда 1937-ҹи ил тәвәллүдлү Мәммәд Кәрим оғлу Мәммәдов мәнзилдә бағлы гапы архасында көмәксиз вәзијјәтдә галыб. АПА-нын Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин рәсми сајтына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, дәрһал назирлијин мүвафиг хиласетмә гүввәләри һадисә јеринә ҹәлб олунуб. Һадисә јериндә әмәлијјат шәраити гијмәтләндириләркән мәлум олуб ки, һәмин шәхс ҝириш гапысынын дәфәләрлә дөјүлмәсинә вә телефон зәнҝләринә реаксија вермир.

Хиласедиҹиләр 9 мәртәбәли јашајыш бинасынын ЫЫ мәртәбәсиндә јерләшән мәнзилин пәнҹәрәсиндәки дәмир бармаглыглары тәһлүкәсизлик гајдаларына риајәт етмәклә хүсуси аләт вә аваданлыглар васитәсилә кәсиб вә ичәри дахил олуб. Мәнзилә бахыш кечириләркән вәтәндаш һәрәкәтсиз вәзијјәтдә ашкарланыб.

Һадисә јеринә чағырылмыш Тәҹили Тибби Јардым Стансијасынын һәкимләри тәрәфиндән апарылмыш илкин мүајинә нәтиҹәсиндә М.Мәммәдовун өлдүјү мүәјјән едилиб.
3174 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP