Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Мај 2016

МТН-ин ҝизли «јувасы» «Ҹлеар» вә «Ирон» отелләрин саһибинин өвладларынын шок- ФОТОЛАРЫ

Билдијиниз кими, сон илләр Азәрбајҹанда, хүсусилә дә Бакы шәһәриндә әхлагсызлыг јуваларынын сајы хејли артыб. Әҝәр әввәләр бу тип објектләр ҝизли шәкилдә фәалијјәт ҝөстәрирдиләрсә, инди һәр шеј ачыг-ашкардыр. Гејд едәк ки, бу ҝүн әхлагсызлыг јуваларынын әксәријјәти отел, мотел, истираһәт мәркәзи ады алтында пәрдәләниб. Һәмин објектләрдән бири дә пајтахтын Бинәгәди рајонунда јерләшән «Ҹлеар» отелидир. Бу отелдә ҹәрәјан едән хошаҝәлмәз һадисәләр, ҝәнҹ гызларын ҹинси истисмара мәруз галмасы вә отелин саһибләринин ким тәрәфиндән һимајә олунмасы барәдә мәтбуатда чох јазылыб.

Билдирәк ки, отелин саһибләри Фикрәт вә Фәхрәддин Фејзијев гардашларыдыр. Әслән Јардымлы рајонундан олан бу гардашлар нечә илләрдир ки, отел вә диҝәр бизнес ишләри илә мәшғулдурлар.

Гысаҹа вурғуламаг истәјирик ки, Фикрәт вә Фәхрәддин Фејзијев гардашлары һәлә 90-ҹы илләрдә јаранмыш вәзијјәтдән әлверишли шәкилдә истифадә едәрәк Ирана гырмызы ҹивә сатышыны тәшкил етмәјә башлајыблар. Бир хејли мүддәт гејд олунан бизнеслә мәшғул олан гардашлар, нәһајәт, 2000-ҹи илләрин әввәлләриндә МТН-ин диггәт мәркәзинә дүшүрләр. Намиг Аббасовун ( о заман МТН-нин рәһбәријди-ред) ҝөстәриши әсасында адлары чәкилән гардашларла бағлы әмәлијјат кечирилир вә онлар һәбс олунурлар. Анҹаг гардашлар мүәммалы шәкилдә МТН-ин тәҹридханасындан чыхмаға наил олурлар. Дејиләнә ҝөрә, о заман гардашларын һәбсдән азад олмасына ләғв едилмиш Хүсуси Идарәнин рәиси Елман Гәмбәров шәраит јарадыр. Бу ҝүн дә сөзүҝедән шәхсләрин мүнасибәти чох јахшыдыр вә Елман Гәмбәров мүәјјән мәсәләләрдә Фејзијев гардашларына «крыша»лыг едир.

Ҝунделик-баку.ҹом-ун апардығы арашдырмалар нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, Фикрәт Фејзијевин әлдә етдији милјонлар онун оғланлары Елвин вә Ислам Фејзијевләрин дә лүкс һәјат јашамасына рәваҹ вериб. Белә ки, оғул Фејзијевләрин бүтүн ҝүнү истираһәтдә, кеф мәҹлисләриндә кечир.

Мәсәлән, «инстаҝрам» сосиал шәбәкәсиндә апардығымыз ахтарыш нәтиҹәсиндә өјрәндик ки, Елвин Фејзијев вә гардашы Ислам Фејзијев баһалы машын коллексијасына саһибдирләр. Бура 99 ББ 005 нөмрәли «Мерҹедес Ҝаленваҝен», 90 ФХ 090 нөмрәли «Мерҹедес» Ҝаленваҝен», «Роллс Ројҹе», 90 АД 090 дөвләт нөмрә нишанлы «Мерҹедес Ҝаленваҝен», 99 ДД 005 нөмрәли «Лехус 570», 10 ОБ 002 нөмрәли сон модел «Мерҹедес С Класс» дахилдир. «Инстаҝрам»дакы шәкилләрдән ҝөрүнүр ки, оғул Фејзијевләр һеч вахт уҹуз јердә отурмурлар вә онлар баһалы мәканларда аталарынын пулларыны үрәкләри истәјән шәкилдә хәрҹләјирләр. Ән мараглысы исә одур ки, оғул Фејзијевләрдән биринин јашы автомобил сүрмәјә имкан вермәсә дә, о атасынын ҝүҹүнә сүрүҹүлүк вәсигәси олмаја-олмаја автомобил сүрүр. Бу исә о демәкдир ки, Фикрәт Фејзијевин өзү илә јанашы, оғлу да ганунларымыза мејдан охујур. Мәлумата ҝөрә, Елвин вә Ислам Фејзијевләр аталарына мәхсус «Ирон» отелиндә дә тез-тез ҝөрүнүрләр. Онларын бура һансы иш үчүн ҝәлдији исә бәллидир. Ҝөрүндүјү кими, Фикрәт Фејзијев «Ҹлеар», «Ирон» отелләриндән, еләҹә дә метал бизнесиндән әлдә етдији ҝәлирләрлә оғланларына һәр ҹүр шәраит јарадыб. Биз Верҝиләр Назирлијинин, Инсан Алверинә Гаршы Мүбаризә Баш Идарәсинин рәһбәрлијиндән хаһиш едирик ки, сөзүҝедән отелләрин фәалијјәтини дәриндән арашдырсынлар. Арашдырма апарылса, јәгин ки, һәр ики отелин верҝи борҹлары, һабелә гадын тиҹарәти илә бағлы чох дәһшәтли фактлар үзә чыхаҹаг. Мөвзуну диггәтдә чахлајаҹағыг. Гаршы тәрәфи дә динләјә биләрик./Ҝунделик-баку/1104 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP