Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2016

Бакыда полисә силаһ чәкән ҝенерал Кәмаләддин Һејдәровун мүһафизәчисидир

Бакыда Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин ҝенерал-мајорунун бир нечә ҝүн әввәл полисә силаһ чәкмәси барәдә хәбәр вермишдик. Ҹриминал-а һәмин ҝенералла бағлы мараглы мәлумат дахил олуб.

Мәлумат үчүн билдирәк ки, полислә ҝенерал арасындакы инсидент апрелин 30-дан мајын 1-нә кечән ҝеҹә Бинәгәди рајонунда баш вериб. Бакынын 6-ҹы микрорајон әразисиндә “Лехус” маркалы автомобилин сүрүҹүсү (дөвләт нөмрә нишаны 90 СҺ 900) полисә силаһ чәкиб. Мүәјјән олунуб ки, ҝеҹә саат 02.00 радәләриндә С.Мәммәдов күчәсиндә Баш Хүсуси Дөвләт Мүһафизә Идарәсинин 31 јашлы забити Фамил Гулијевлә ФҺН-ин хидмәт рәиси, 39 јашлы ҝенерал-мајор Рамил Ҹәфәров арасында мүнагишә јараныб. Гулијев “Мерҹедес” маркалы автомобилин, Ҹәфәров исә “Лехус”ун сүканы архасында олуб.

Мүнагишәнин сәбәби сүрүҹүләрин бир-бирләринә јол вермәмәси олуб. Бу зәминдә ҝенералла забит арасында мүбаһисә јараныб. Ҝенерал Ҹәфәров Ф.Гулијеви тәһгир едәрәк һадисә јериндән узаглашыб. Бу заман Ф.Гулијевин архасынҹа “Опел” маркалы автомобили илә һәрәкәт едән танышы-саһә мүвәккили Рафаел Худијев ҝенералын автомобилинин архасынҹа дүшүб, ону өтүб вә гаршысыны кәсиб. Бундан бәрк гәзәбләнән ҝенерал машындан чыхараг “Жерико” маркалы табел силаһыны чыхарыб вә полисә тәрәф тушлајыб. Лакин полис ҝенерала јумруг зәрбәси ендириб вә онун силаһыны әлиндән алыб. Даһа сонра һадисә јеринә Бинәгәди полисинин әмәкдашлары ҝәлиб.

Ҹриминал.аз-а дахил олан мәлумата ҝөрә, Рамил Ҹәфәров фөвгәладә һаллар назири Кәмаләддин Һејдәровун мүһафизәчисидир. Һазырда назирин мүһафизә хидмәтинин рәиси ишләјир.

Мараглы олан одур ки, Р.Ҹәфәровун тутудуғу вәзифә штатда олмадығындан бир мүддәт әввәл К.Һејдәров ону Мүлки Мүдафиә Гошунларынын командан мүавини тәјин едиб. Өтән ил декабрын 14-дә Р.Ҹәфәрова ҝенерал-мајор рүтбәси верилдикдән сонра исә јенидән мүһафизә хидмәтинә рәис вәзифәсинә гајтарылыб.

Иш үзрә материаллар Бинәгәди прокурорлуғуна верилиб. Мәсәлә илә бағлы исә ФҺН-дән мәлумат әлдә етмәк мүмкүн олмады.


1022 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP