Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијун 2016

Сабиг МТН ҝенералына “ганунсуз динләмә” иттиһамы верилди

Васиф Талыбовун динләнилмәси мәсәләси јенидән ҝүндәмә ҝәлди; вәкилдән илҝинҹ иддиа: “Прокурор Вәли Әсҝәрову шәхсән дөјүб, тәһгир едиб...” 


Нахчыванын сабиг милли тәһлүкәсизлик назири Вәли Әсҝәровун, онун јахынларынын евләринин әтрафына гојулан полис постлары ҝөтүрүлүб. Кечмиш назирин ҹинајәт иши үзрә истинтаг арашдырмалары сона чатыб. Бу һагда “Јени Мүсават”а онун вәкили Вүгар Хасајев билдириб. 

Онун сөзләринә ҝөрә, һазырда В.Әсҝәров фактики олараг мүдафиәсиздир: “Мәнә вә диҝәр вәкил Тофиг Аллаһвердијевә Вәли Әсҝәровла ҝөрүшмәјә имкан вермирләр. Бу сәбәбдән мүдафиә һүгугуну гура билмирик”. Хасајев дејиб ки, истинтагын әввәлиндән В.Әсҝәровун мүдафиә һүгугу позулуб. 

В.Хасајев дејир ки, В.Әсҝәровла мајын 24-дә ҝөрүшә билсә дә, конфеденсиал үнсијјәтләринә шәраит јарадылмајыб: “Мән Вәли Әсҝәрова тәгдим олунанда она јени мәзмунда иттиһамлар верилди. Илк әввәл Вәли Әсҝәрова гаршы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин  179.3.2 (дөвләт әмлакыны мәнимсәмә), 308.1 (гуллуг мөвгејиндән суи-истифадә етмә) вә 309.1 (вәзифә сәлаһијјәтләрини ашма) маддәләри илә иттиһам ирәли сүрүлмүшдү. Һәмин ҝүн исә јени маддәләр дә әлавә олунду. 308.1 маддәсини 308.2-јә, 309.1 маддәсини 309.2-јә кечирмәклә маддәләри ағырлашдырдылар. Вәли Әсҝәрова телефон данышыгларыны ганунсуз динләмә - 302.2 маддәси илә дә иттиһам елан олунду”.

Сабиг назирин вәзифәдән чыхарылмасынын көкүндә Нахчыван Али Мәҹлисинин сәдри Васиф Талыбову вә аилә үзвләрини динләмәсинин дајандығы билдирилирди. О заман 302.2 маддә илә В.Әсҝәрова иттиһам елан олунмасы һәмин мәлуматларын доғру олмасынын тәсдигләнмәси демәкдирми?   

Вәкил билдирди ки, илтизама гол чәкдикләри үчүн 302.2 маддәси илә иттиһамын маһијјәти үзрә нәсә демәк истәмирләр: “Јени иттиһам елан олундугдан сонра Вәли Әсҝәрова һүгуг вә вәзифәләри јенидән изаһ олунмалы, истинтаг групуна етиразынын олуб-олмамасы хәбәр алынмалыдыр. Бу, ганунун тәләбидир. Вәли Әсҝәров ондан бу һагда сорушуланда билдирди ки, 2016-ҹы ил апрелин 7-дә, һәбс олунан ҝүнүн сәһәри ону Нахчыван Прокурорлуғуна ҝәтирибләр. Орада мүстәнтиг Елшад Ибраһимовун кабинетиндә Нахчыван прокурору Сәбуһи Шаһвердијев ону шәхсән дөјүб, тәһгир едиб. Буна ҝөрә дә Вәли Әсҝәров  Нахчыван прокурору вә онун табечилијиндәки истинтаг групунун бүтүн үзвләринә етираз етди. Бу мәсәлә протокола салынды вә гејд олунду ки, Вәли Әсҝәров ону шәхсән дөјүб тәһгир едән шәхсин рәһбәрлији алтында објектив истинтаг апарылмасына инанмыр, шүбһә илә јанашыр. Бундан сонра Вәли Әсҝәров етираз тәмин олунана гәдәр Нахчыван Прокурорлуғунун мүстәнтигләринә ифадә вермәкдән имтина етди. Протоколу биз вәкилләр дә имзаладыг”. 


В.Хасајев дејир ки, етираз бахылмасы үчүн Баш Прокурорлуға ҝөндәрилиб: “Һәмин ҝүн ҝүнортадан сонра саат 3-дә бизә Нахчыван Гарышыг Режимли Ҹәзачәкмә Мүәссисәсинин рәис һејәти тәрәфиндән ҝөрүшә имкан верилмәди. Саат јарым бизи ҝөзләтдиләр, дедиләр ки, мүстәнтигләр мүәссисәјә ҝәлирләр. Ҝөзләдик, ҝәлдиләр вә мәлум олду ки, бизим етиразымызы факсла Баш Прокурорлуға ҝөндәрибләр. Дедиләр ки, етираза баш прокурорун мүавини Рүстәм Усубов бахыб вә тәмин етмәјиб. Әҝәр ҹинајәт ишинин материаллары Нахчыван Прокурорлуғундадырса, Рүстәм Усубов Бакыда отуруб һәмин материаллара неҹә баха биләрди? Биз дедик ки, Вәли Әсҝәров ифадә вермәк истәјир. Истинтаг групунун рәһбәри Елшад Ибраһимов деди ки, Вәли Әсҝәровдан ифадә алмајаҹаглар вә истинтагы тамамлајырлар. Буна етираз етсәк дә, истинтагын тамамланмасыны елан етдиләр. Ахшам саат 5-дә бизә 3 ҹилд ҹинајәт ишинин материалларыны вердиләр. Тәләб етдик ки, һәмин ҹилдләрдәки вәрәгләрин сурәтини бизә версинләр. Дедиләр ки, сәһәр һәмин вәрәгләрин сурәтини бизә верәҹәкләр. Протокол тәртиб етдик ки, һәмин вәрәгләрин сурәтини бизә вериләндән 48 саат сонра иш үзрә вәсатәтләримизи тәгдим едәҹәјик”.


В.Хасајев даһа сонра билдирди ки, исрарларына бахмајараг онлара ҹинајәт ишинин материалларындакы сәнәдләрин сурәтини вермәјибләр: “Елшад Ибраһимов мәнә СМС јазды ки, ҝуја сәнәдләрин сурәтини бизә тәгдим едибләр. Она јаздым ки, әҝәр 600-дән чох сәһифәдән ибарәт сәнәдләрин сурәтини бизә версәјдиз, бу һагда протокол тәртиб етмәли идиз. Бизә мүдафиә һүгугуну ҝерчәкләшдирмәк үчүн сәнәдләрин сурәтини верин. Ҹаваб јазмады. Мајын 31-дә дедиләр ки, Нахчыван Прокурорлуғуна ҝәлиб иттиһам актынын сурәтини ала биләрик. Ора ҝедиб Вәли Әсҝәровла ҝөрүшмәк истәдик.  Бизи ҝеҹәјарысына гәдәр ҝөзләтдиләр, сонда да ҝөрүш вермәдиләр”.
В.Хасајев дејир ки, Нахчыван Прокурорлуғунда, истинтаг тәҹридханасында үзшләшдикләри ганунсузлугларла бағлы Омбудсманлығын, Баш Прокурорлуғун гајнар хәттинә мәлумат вериб. Лакин һеч бир тәдбир ҝөрүлмәјиб: “Биз Вәли Әсҝәровун сағлыг дурумундан чох нараһатыг. Бизә ону мүдафиә етмәјә имкан вермирләр”./мусават/


1033 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP