Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2016

Талеһ Бағыров полисин нәшинин гәбирдән чыхарылмасыны истәди

Мәһкәмәдәки диндирмәләрдән бу гәнаәтә ҝәлмишик ки, зәрәрчәкмиш гисминдә танынмыш полисләрин әксәријјәти Нардаран әмәлијјатында иштирак етмәјиб. Әмәлијјаты хүсуси тәјинатлылар кечириб”.

Буну АзадлыгРадиосу-на Нардаран иши үзрә тәгсирләндирилән бир нечә нәфәрин, о ҹүмләдән Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағыровун вә АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлынын вәкили Јалчын Иманов дејиб. Октјабрын 3-дә кечирилән мәһкәмә иҹласында БМҸМИ-нин ики әмәкдашы – Меһман Тејмуров вә Фируз Меһдијев диндирилиб.

Һаким тәдбир ҝөрүләҹәјини билдириб


Фируз Меһдијевин диндирилмәси өтән иҹласда јарымчыг галдығындан, будәфәки иҹласда давам етдирилиб. Диндирмә заманы тәгсирләндирилән Агил Исмајылов билдириб ки, бу шәхс ону тәһдид едәрәк, әслиндә, онун олмајан силаһы өз үзәринә ҝөтүрмәсини истәјиб. Ф. Меһдијев вәкилләрин суалларыны ҹавабландыраркән һеч кими тәһдид етмәдијини вә һеч кимә ишҝәнҹә вермәдијини билдириб. Вәкил ондан чалышдығы идарәдә һәр һансы бәнзәринин олуб-олмадығыны сорушаркән, бу ҹавабы алыб: “Мәнә бәнзәјән 2 нәфәр вар”.Ф. Меһдијев һәмин адамларын кимлијини ачыгламагдан имтина едиб. Вәкилин суалларына ҹаваб вермәкдән исрарла бојун гачыран шаһид һаггында тәдбир ҝөрүлмәсини истәјиб. Һаким белә бир тәдбирин ҝөрүләҹәјини билдириб..

“Мәни тутанын боју даһа һүндүр иди…”

Тәгсирләндирилән шәхсләрдән өтән мәһкәмә иҹласында залдан чыхарылан Ҹаһад Бабакишијев дә әризәси әсасында мәһкәмә залына гајтарылыб. Диҝәр полис – Меһман Тејмуров тәгсирләндирилән шәхсләрдән Аббас Тағызадәни зәрәрсизләшдирдијини, онун әлиндә автомат вә гумбара олдуғуну дејиб. А.Тағызадә онун јалан данышдығыны, ону тутан шәхсин даһа уҹабој олдуғуну вә өз әлиндә дә о вахт һеч нә олмадығыны вурғулајыб.

Талеһ Бағыров Нардаран әмәлијјатында өлән полис Исмајыл Тағыјевин ексгумасијасы – мејитин гәбирдән чыхарылмасы барәдә вәсатәт верәҹәкләрини билдириб: “Биз истәјирик ки, бу ҹинајәтин үстү ачылсын. Орада гумбара партламајыб, о полис гәлпәдән өлмәјиб”.

Мәһкәмә октјабрын 5-дә давам едәҹәк


464 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP