Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2016

Ашура һадисәсиндә Имам Һүсејнин (ә) Гуран дәлилләри

Устад Ҹавади Амули бујурур: “Имам Һүсејн (ә) өз гијамынын Муса Кәлимуллаһын (ә) гијамы кими бир гијам олдуғуну сүбут етмәк үчүн аддым-аддым Һәзрәт Муса (ә) һаггында олан ајәләри гираәт едәрди. Бу јолла Имам (ә) өзүнү Мусанын (ә) вә башга Илаһи пејғәмбәрләрин (ә) вариси кими таныдарды. Инсанлара баша саларды ки, мән Муса Кәлимәм. Језид (лән) исә Фиронун јериндә әјләшмишдир. Мүнафигләр дә Фиронун тәрәфдашларыдыр”. (Тебјан)

Бир чох мәнбәләрдә охујуруг ки, Имам Һүсејн (ә) Мәдинә шәһәриндән һәрәкәт едән заман бу ајәни тилавәт етмишди: “(Муса) горху вә вәһшәт ичәрисиндә, (һансыса бир һадисәнин баш вермәсини)ҝөзләјән һалда шәһәрдән чыхды, деди: «Еј Рәббим, мәнә залымларын гөвмүндән ниҹат вер»”. (“Гәсәс” 21).

О заман ки, Мәккәјә чатыр, бу ајәни тилавәт едир: “О, Мәдјән (шәһәринә) тәрәф үз тутан заман деди: «Үмидварам (ола билсин ки,) Рәббим мәни дүзҝүн јола (Мәдјән шәһәринин јолуна)јөнәлтсин»”. (“Гәсәс” 22).

Бу ики ајә Һәзрәт Мусанын (ә) башына ҝәләнләрдән данышыр. О јерә гәдәр ки, Фиронун зүлмү Мусанын (ә) Мисири тәрк етмәсинә сәбәб олмушду. Мәдјәнә даһа чох аманда олмаг үмиди илә көчмүшдү. Јәни, Имамын (ә) Мәдинәдән хариҹ олмасы вә Мәккәјә дахил олмасынын нијјәти ајдын олур. Имам Һүсејн (ә) дә Муса (ә) кими залымларын зүлм вә әзијјәтиндән аманда дејилди. Илаһи рисаләтә малик олдуғу үчүн чарәсиз өз дијарыны тәрк едир вә башга бир јерә көчмәк истәјир.

Имам Һүсејн (ә) Ашура хүтбәсиндә куфәлиләри ҝөрдүкләри иш һаггында дүшүнмәјә дәвәт етмишди. О, бујурмушду: “Еј Шәбәш ибни Рәбә, Гејс ибни Әшәс, Зејд ибни Һарис! Мәҝәр сиз мәним үчүн мәктуб јазмамышдыныз ки, Куфәјә ҝәлмәјими чох истәјирсиниз?”. Дедиләр: “Јох, биз белә мәктуб јазмамышыг”. Имам (ә) бујурду: “Сүбһәналлаһ! Аллаһа анд олсун ки, сиз белә етмисиниз. Әҝәр Куфәјә ҝәлмәјим сизин үчүн бу гәдәр хошаҝәлмәздирсә, башга бир јерә ҝетмәјә һазырам”. Гејс дејир: “Әмин оғланларынын һөкмүнә бојун әјмирсән? Онлар һеч бир заман сәнинлә пис рәфтар етмәзләр”. Имам (ә) бу ајәни тилавәт едир: “Вә әлбәттә, мән сизин мәни говмағыныздан, јахуд налајиг сөзләр демәјиниздән, јахуд дашламағыныздан вә ја өлдүрмәјиниздән өзүмүн вә сизин Рәббинизә пәнаһ апардым”. (“Духан” 20). Имам (ә) јенә Һәзрәт Мусанын (ә) дилиндән ајә охумушду.

Бәзән дә Имам (ә) Әмәвиләрин рәфтарыны азмыш христианлара вә јәһудиләрә бәнзәдирди. Әмәви ордусу ҝәлән заман Имам Һүсејн (ә) өз гылынҹына сөјкәнмиш һалда иди вә ајаға галхды вә бујурду: “Сизи Аллаһа анд верирәм! Мәни таныјырсынызмы?” Дедиләр: “Бәли, сән Пејғәмбәр (с) өвлады вә онун нәслиндәнсән”. Имам Һүсејн (ә) Һәзрәт Пејғәмбәр (с), ханым Фатимә (с.ә), Имам Әли (ә) илә олан бағларыны јада салды вә һамысы да буну тәсдиг етди. Бу заман Имам (ә) бујурду: “Мәним бу бөјүк инсанларла әлагәмдән аҝаһсыныз, бәс неҹә ганымы һалал һесаб едирсиниз?”. Дедиләр: “Онларын һамысыны јахшы һесаб едирик, анҹаг сәндән әл чәкмәјәҹәјик”. Имам (ә) бујурду: “О заман ки, јәһудиләр деди ки, Узејир Аллаһын оғлудур, Аллаһын гәзәби онлары тутду. О заман ки, христианлар дедиләр ки, Иса (ә) Аллаһын оғлудур, Аллаһын гәзәби онлары тутду. Аллаһын гәзәби зәрдүштлүләрә о заман чох олду ки, Аллаһын јеринә атәшә пәрәстиш етдиләр. Аллаһын гәзәби о заман һәр үммәтә шиддәтли олду ки, пејғәмбәрләрини өлдүрдүләр. Инди исә Аллаһын гәзәби Пејғәмбәр (с) өвладыны өлдүрмәк истәјән бу инсанлара шиддәтли олаҹаг”. “Јәһудиләр дедиләр: «(Јәһуди милләтинә зилләтдән сонра һәјат бәхш етмиш вә Төвраты јајмыш) Үзејир - Аллаһын оғлудур». Вә хачпәрәстләр дедиләр: «Мәсиһ - Аллаһын оғлудур». Бу онларын дилләри илә дедикләри (һәгигәти вә дәлили олмајан) бир сөздүр. Онлардан габаг кафир олмуш кәсләрин (Аллаһ үчүн ата, оғул, ана вә арвад фәрз едән гәдим бүтпәрәстләрин)сөзләринә охшајыр. Аллаһ өлдүрсүн онлары! Неҹә вә һара дөндәрилирләр?”. (“Төвбә” 30).

Имам (ә) бу сөзләри илә онлары азмыш христианлара вә јәһудиләрә бәнзәтди вә онлары јолундан сапмыш һесаб етди. Онлара хәбәрдарлыг етди ки, Илаһи гәзәбә дүчар олаҹаглар./дејерлер/


783 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP