Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2016

“Түрк сәфирини ХИН-ә чағырмышыг”

Терроризмлә мүбаризә бәһанәси илә башга өлкәләрин суверенлијини позмаг гәбуледилмәздир.

Буну журналистләрә ачыгламасында Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин рәсми нүмајәндәси Бәһрам Гасыми сөјләјиб. О, һәмчинин Түркијәнин Ирандакы сәфири Рза Һакан Тәкинин Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылмасы иддиаларына да ҹаваб вериб:

“Түркијә сәфири кечән һәфтә назирлијә чағырылыб. Онунла мүхтәлиф мөвзуларда мүзакирә апарылыб. Түркијә сәфири мәлуматлы олдуғу мәсәләләрдә суалларымызы ҹавабландырыб, диҝәр мәсәләләрә исә Анкара илә ҝөрүшдүкдән сонра ҹаваб верәҹәјини билдириб”.

Гејд едәк ки, бундан өнҹә Түркијә сәфиринин Иран ХИН-нә чағырылдығы һаггында мәлумат јајылса да, сонрадан бу, Түркијә мәтбуаты тәрәфиндән тәкзиб едилиб.


406 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP