Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2016

Азад Рәһимов мин метри нечә ҝүнә гачар?

Сентјабрын 26-сы Азәрбајҹанда референдум кечирилди, һакимијјәт конститусијаја дәјишиклик етди, чоху да елә билди ки, Илһам Әлијев оғлуну президент етмәк үчүн маја гојур. Вә јалтаглар кечдиләр трибунаја, гәшш едәнә кими јалтагландылар, јени базар ачан Илһам Әлијев дә онлара бахыб ҝүлүрдү. Бәс неҹә, инсанлары вәзифә, титул, диплом хәстәлијинә јолухан бир өлкәдә шыдырғы алвер ҝедәҹәкди: президентлик үчүн јаш лимитинин ләғви, витсе-президент постлары, торпаг үзәриндә мүлкијјәт һүгугунун мәһдудлашдырылмасы… вә башга “маллар” гәшәнҝ гијмәтә пуллу мүштәриләрә сатылаҹагды.

Бәли, онлар халгдан оғурладыглары пуллар һесабына олигарх назир, милјончу депутат олдулар, инди исә өвладларыны “витсе-президент”, “сүтүл депутат” етмәк үчүн Илһам Әлијевин јени ауксионунда нөвбәјә дүзүләҹәкләр. Базар олсун!

Азәрбајҹаны Базарбајҹан едәнләр ијул ајында бир базар да “Габилијјәт имтаһаны” ады илә АДБТИА-нын гаршысында ачмышдылар. О базарын гапысындан ичәри кечмәк үчүн ҹибиндә ән азы 3500 манат пул олмалы иди. Буну мәнә АДБТИА-да ишләјән мүәллимләр, өвладлары академијада охујан валидејнләр һим-ҹимлә, месажла, шеирлә, тапмаҹа илә десәләр дә мән инанмадым вә бир јашындан гачмаға башлајан, он једди ил јүнҝүл атлетика илә мәшғул олан оғлуму габилијјәт имтаһанына апардым. Бизи гаршылајан мүәллимин “пулу ҝәтирмисиниз” суалына ҹавабым “мәним оғлум пулсуз кечәҹәк” олду.

Академијанын гаршысында валидејнләрдән јени гијмәтләр өјрәндим: Бакы 6000 манат, Сумгајыт, Ҝәнҹә, Нахчыван 3500, гијабичиләр 5000 манат… Академијада ишләјән бир мүәллим исә јени ректорун “уғурлары” һаггында данышырды: “Инанын, сонунҹу дәфә университетин туалети 93-ҹү илдә тәмир едилмишди. Инди һәр дәфә тәмирли туалетә ҝирәндә дејирәм ки, илаһи, сәнә мин шүкүр, санки ҹәннәтдәјәм”.

О ҝүн АДБТИА-нын гаршысында ҝөрдүкләрим, ешитдикләрим һаггында үч-дөрд говлуг мәлумат, факт топламышам. Мәндән 3500 манат рүшвәт истәјән мүәллимин месажларыны телефонумун јаддашында һәлә дә сахламышам. Амма мәнә ән ағыр ҝәлән одур ки, өлкәдә минләрлә өзүнә журналист дејәнләрдән нијә һеч олмаса бири о “БАЗАР” һаггында индијә кими һеч нә јазмајыб? Ахы неҹә олур ки, илләрлә, јағышда-гарда мәшгләрә ҝедәнләр, өз һесабларына јарышларда иштирак едәнләр, галиб ҝәлиб медал, диплом аланлар кәнарда галыр, амма бир дәфә сәһәр идманы етмәјән, ҝүнүнү барларда, ресторанларда кечирәнләр академијанын тәләбәси олур? Мараглыдыр, оғлуму һансы автошлуг едәнин, костјумла, макасинлә, сигарет чәкә-чәкә габилијјәт имтаһаны верәнин јеринә гачыртдылар? Үч ајдыр бу тәһгири һәзм едә билмирәм, шикајәт етмәјә ҝүвәнә биләҹәјим бир рәсми үнван да јохдур.

Тәсәллим одур ки, нә јахшы оғлум АДБТИА-нын тәләбәси олмады, чүнки она идманда уғур газанмағы јох, динҹ инсанларын гапы-пәнҹәрәсини дашламағы, ҹәсур инсанлары тәһгир етмәји, дөјүб-өлдүрмәји өјрәдәҹәкдиләр.

Вә чох мараглыдыр, ихтисасы инҝилис дили мүәллими олан, вахтилә комсомол катиби, директор ишләјән Азад Рәһимоун идманла нә әлагәси ола биләр ки, бирдән-бирә Ҝәнҹләр вә Идман назири вәзифәсинә тәјин олунуб? Јәгин гарнынын јекәлијинә, бојнунун јоғунлуғуна ҝөрә. Милли Олимпија Комитәсинин сәдри олан Илһам Әлијев һеч олмаса бајрамдан-бајрама арада велосипед сүрүр, турникдә дартыныр, мәшәллә гачыр. Бәс Азад Рәһимов, Фуад Һаҹыјев нәји баҹарыр?! Ким билир, бәлкә, гарпызы кәлләләри илә бир санијәдә партладырлар, ахы өлкәмиздә ән уғур газанан идман јарышмасындан бири дә гарпызы кәллә илә партлатмагдыр. Азад Рәһимовун имзасы илә евимдә “бир тон” диплом вар. Әҝәр бир идманчыдан тәһсил алмасы үчүн рүшвәт тәләб едәҹәкдинизсә, нијә верирдиниз о дипломлары, фәрманлары, медаллары?! 3500 маната ҝөрә өлкәнин истедадлы өвладларынын үзүнә гапы чырпырсыныз, амма әҹнәби идманчылары алмаг үчүн милјонлары һаваја совурурсунуз. Ај шәрәфсизләр, ахы нәјә ҝөрә милләтин гејрәтли, ағыллы, истедадлы, дәјәрли өвладларынын дүшмәнисиниз?! Сизи ҝөрүм, мәзарыныз башында ҹиб хәрҹлији кәсилән әҹнәбиләр ағласын!

Көшәјә франсыз фотограф Местеланын оғлумун өлкәдән гачан јердә чәкдији шәклини дә әлавә едирәм. Ачығы, онун һара гачдығыны мән дә билмирәм, амма архасыјҹа гышгырыб дејирәм: баҹардыгҹа бу өлкәдән чох узаға, лап чох узаға гач, оғлум!

Мәлаһәт Ағаҹан Рүбабә /азадлыг


1125 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP