Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2016

Иран сәфири: "Јахын 3 һәфтәдә Нахчыван-Тәбриз-Мәшһәд дәмирјолу ачылаҹаг"

Ҹавад Ҹаһанҝирзадә: Бу дәмирјолу хәттини истифадәјә верилмәси Иран-Азәрбајҹан әлагәләринин ҝенишләндирилмәсинә хидмәт едәҹәк

"Гаршыдан ҝәлән 3 һәфтә әрзиндә Нахчыван-Тәбриз-Мәшһәд дәмирјол хәтти ачылаҹаг".

Буну Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Ҹавад Ҹаһанҝирзадә ИРИБ-ә мүсаһибәсиндә билдириб.

Сәфир вурғулајыб ки, бу дәмирјолу хәттинин истифадәјә верилмәси Иран-Азәрбајҹан әлагәләринин ҝенишләндирилмәсинә хидмәт едәҹәк: "Үмидварыг ки, белә ишләрин ҝөрүлмәси нәтиҹәсиндә ики өлкә арасында мүнасибәтләр вә мүбадиләләр ҝүнү-ҝүндән ҝенишләнәҹәк".

Гејд едәк ки, бу јолун чәкилмәси лајиһәси ҹари илин апрелиндә Иран вә Азәрбајҹан Республикасынын дәмирјолу рәсмиләринин Тәбриздә кечирилән бирҝә експерт иҹласында јекунлашдырылыб. Лајиһәдә мәгсәд гаршылыглы мүнасибәтләрин инкишафы вә туризм саһәсиндә шәраитин асанлашдырмагдыр./репорт/


343 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP