Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2016

Дипломлу фәһләләр муздлу иш ахтарыр... - “Гул базары”ндан

“Гул базары” фәһләләринин ҝүндәлик дәрди: Сојуг һава, саатларла ҝөзләмәк, үмидсизлик вә евә әлибош гајытмаг....

17-дән 70-јә гәдәр иш тапмајанларын сон үмидидир, “Гул базары”... Ишсизликдән әзијјәт чәкән инсанлар, гоҹа, ҝәнҹ, јашлы демәдән һәр ҝүн сәһәрин еркән саатларында ҝүндәлик чөрәкпулу үчүн пајтахтын мәркәзи күчәләриндә јол кәнарына топлашырлар.

Гышын шахтасы, јајын истиси олса белә, онлара мане олмур. Чүнки бу инсанлары бураја ҝәтирән сәбәб евә дөнәркән алаҹаглары бир тикә чөрәкдир. Ишин олмајаҹағыны билсәләр белә, бөјүк бир үмидлә ҝәлмәјә мәҹбурдурлар вә ҝүнләринин чох һиссәсини дә бурада ҝөзләмәклә кечирирләр. Газаныб, газанмајаҹаглары исә суал алтындадыр.

Мусават-ын әмәкдашы “Сабунчу даирәси” кими танынан әразидә топлашан фәһләләрлә һәмсөһбәт олуб, онларын проблемләрини динләјиб. Бу “гул базары”нда һәр ҝүн фәһләли-усталы 200 нәфәрә јахын адам топлашыр. Фәһләлик үчүн о гәдәр ҝәлән вар ки, топлашдыглары әразидә бәзән дајанмаға бош јер дә галмыр. Ҝүндәлик 10-15 манат газанҹ үчүн онлар ән азы 12 саат ајагүстә дурмаға мәҹбур галырлар. Ишин тапылыб-тапылмајаҹағы исә ҝүнүн сонуна гәдәр мәҹһул галыр.

“Гул базары”ндакы фәһлә илк өнҹә иш тапмалыдыр, сонра киминсә гапысында ҝедиб, фәһләлик етмәлидир. Бунун үчүн дә базарда сакит дајанмаг олмаз. Өзләринин дә дедији кими, ҝәрәк “движенијан” олсун. Јохса, ҝүнләрлә гара гәпиксиз галарсан. Саатларла ајагүстә вар-ҝәл етдикләри заман исә јорғун олурлар. Јәни, һәр ҝүн иш ахтармаг бир дәрд, үстәҝәл һәмин ҝүнү 7-8 саат дајанмадан ишләмәк ајры дәрддир.

“Гул базары” дејәндә бәзән онларын тәһсилсиз, савадсыз тәбәгә олдуғуну дүшүнәнләр вар. Лакин реаллыг белә дејил. Сөһбәт заманы ајдын олур ки, фәһлә базарында кифајәт гәдәр али тәһсиллиләр вә билијинин ҝүҹү илә тәһсил аланлар вар. Бурада мүәллим, мүһәндис, һәтта али мәктәб мәзунларына да раст ҝәлмәк олар. Лакин ишсизлик онлары гул базарынын “гурбанына” чевириб.

Университет битирән ҝәнҹләр ихтисасларына ујғун иш тапа билмәдикләри үчүн “гул базары”нда ҝүнәмузд фәһлә ишләјирләр. Әввәлләр рус дили мүәллими ишләјән 65 јашлы Исфәндијар Исмајылов да “гул базары”на фәһләлик етмәклә аиләсини доландырыр.

Дәфәләрлә Тәһсил Назирлијинә мүәллим ишләмәклә бағлы мүраҹиәт етсә дә, һеч бир нәтиҹә вермәјиб: “18 иллик мүәллим стажым вар. Орта мәктәбдә рус дили мүәллими ишләјирдим. Нормал доланышығым вар иди. Билдијиниз кими, рус дили дәрсләринин саатлары азалдылды. Бу фәннин дәрс саатлары азалдыгдан сонра ҹүзи әмәк һаггы алмалы олдум. Индики вахтда о газанҹла аилә доландырмаг мүмкүн дејил. Бу сәбәбдән дә мүәллимликдән чыхыб, “гул базары”на үз тутдум. Сон вахтлар јенә дипломуму ҝөтүрүб, Тәһсил Назирлијинә ҝедиб, мүраҹиәт еләдим, бир нәтиҹәси олмады. Башга ишләрлә бағлы ишәдүзәлтмә ширкәтләринә дә мүраҹиәт етмишәм, “иш јохдур” дејирләр. Јағышда, күләкдә исә иш тапмаг чәтиндир. Кечән ил јахшы газанырдыг. Ҝүндәлик 20-30 манат газанҹымыз олурду. Инди тикинти секторунда да ишләр дајаныб, демәк олар ки, бошуна ҝедиб ҝәлирик”.


470 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP