Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2016

АБШ мәтбуаты: “Бүтүн Сәудијјәнин Гасым Сүлејманы кими ҝенералы јохдур”

Американын “Ал-Монитор” сајты Иранын бөлҝәдә ән чох нүфуза саһиб олан өлкә олдуғуну јазыб.

Мәгаләдә даһа сонра Јахын Шәргдә ҝедән дөјүшләрә тохунараг бу аренада Иранын Сәудијјә Әрәбистаныны мәһв етдијини јазыблар.

Мәгаләдә бу ҝүн Јахын Шәргдә баш верәнләри вахтилә Ирагын Сәудијјә Әрәбистанынын тәһрики илә Ирана гаршы 8 иллик мүһарибәсиндә нефтин ојнадығы чиркли ојунларын давамы кими дәјәрләндирибләр: “Ираг Иран мүһарибәсиндә Сәудијјә Әрәбистаны Бағдада милјардларла доллар јардым етди. Әҝәр бу мүһарибәдә Сәудијјә јардым етмәсјди Ираг Иранын гаршысында таб ҝәтирмәјиб чөкәҹәкди.

О заман әрәб кралы ејны заманда диғәр көрфәз өлкәләрини дә Иран-Ираг савашында Сәддама јардым етмәјә тәһрик едирди”.

Сајт јазыр ки, Иранын Һизбуллаһ ордусу вә Русијанын Сурија һөкумтинә јардым етмәси Сәудијјәнин Суријадакы ҝөзләнтиләрини алт-үст етди. Бу ҝүн бу јардымын сајәсиндә Бәшәр Әсәд даһа ҝүҹлү бир горунмаја саһибди: “Ејни заманда Һизбуллаһ Ријад үчүн бир проблем мәркәзинә чеврилиб. Чүнки Һизбуллаһын Сурија вә Ливандакы уғурлары Әрәбистанын мәнфәәтләрини итирмәсинә сәбәб олду.

Һизбуллаһын Јәмәндә Әнсәруллаһа вердији мәсләһәтләр дә Сәудијјәјә сыхынты јашадан диҝәр проблемдир”.

Мәгаләдә АБШ-ын сабиг президенти Ҹорҹ Бушун Ирагдакы сијаси маҹәрапәрәстлијинин Сәудијјә вә АБШ үчүн чох дәрин проблемләр јаратдығы да гејд едилир.

“Ал-Монитор” даһа сонра Иранын Ингилаб Мүһафизәчиләри Ордусунун дүнјада газандығы нүфуза тохунараг гејд едир: “Ејни заманда Сәудијјәнин Иранын Ингилаб Мүһафизәчиләри Ордусу кими гүдрәтли ордусу вә Гасым Сүлејмани кими ҝенералы јохдур”./ветенуҝрунда/


419 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP