Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Русијанын сәсдән сүрәтли јени ракетләри Гәрбин ҹанына вәлвәлә салыб –13 дәгигәјә Инҝилтәрәни алт-үст едә биләр

Русија һәрби мүтәхәссисләри сәсдән сүрәтли ракет һазырлајыблар: о, 13 дәгигәјә Бөјүк Британијаја чата биләр.

"Даилј Маил" гәзети хәбәр верир ки, “Објект 4204” “Јасныј” базасындан Узаг Шәргдәки Камчаткаја гәдәр бир нечә мин миллик мәсафәјә бурахылыб. Кремлдә билдирибләр ки, бурахылыш уғурлу олуб.

Експертләр иддиа едирләр ки, Америка РӘМ системи бу ракетә нәзарәт едә билмәз, чүнки елә бөјүк бир сүрәтә јетир ки, ону фактики олараг јахаламаг мүмкүн дејил. Јени ракет силаһы Хиросимаја атылмыш атом бомбасыны “ушаг ојунҹағы”на чевирир.

“Сармат” ракети

Һәмчинин бу ҝүнләрдә ајдынлашыб ки, тез бир заманда Русијанын Франса вә јахуд Техас бојда әразини мәһв етмәјә габил олан ән ҝүҹлү нүвә ракетләри мејдана чыхаҹаг. О, АБШ-ын гәрб саһилләринә 12 дәгигәјә учмаға гадирдир. Ракетләр 2018-ҹи илдә һазыр олаҹаг.

“РС-28 (Сармат)” сәсдән сүрәтли јени ракет (НАТО тәснифатында “Иблис-2”) нүмајиш етдириләҹәк. “РС-28” ракети сүрәти санијәдә 4,3 миләдәк (7 км) инкиаф етдирмәјә габилдир вә ракет әлејһинә сипәри тәмин етмәк үчүн нәзәрдә тутулуб. О, 40 мегатона гәдәр дөјүш башлығыны чатдыра биләр – бу, 1945-ҹи илдә Хиросима вә Нагасакијә атылмыш атом бомбаларындан, демәк олар, ики мин дәфә чохдур.

Хәбәр верилир ки, бу ракетләрин көһнә “СС-18” (Иблис) модели әсасында силсилә истеһсалына башламаг планлашдырылыр.

Һөклумәтин ачыгламасы вә “Ракетләрин конструксијалашдырылмасы Мәркәзи”нин електрон сајтынын јајдығы фотошәкилләрә әсасән, “Сармат” ракети 16 нүвә дөјүш башлығы дашыјыр. Онун радарлардан јајынмаг вә бөјүк әразини вурмаг баҹарығындан “Известия” гәзети дә јазыр. Гитәләрарасы “ЈАРС РС-24” баллистик ракети Гәләбә Ҝүнү бајрамы заманы Гызыл Мејданда, лакин “РС-28 (Сармат)”-а гәдәр модификасыјасыз ҝөрүнүб. 6213 мил (10 мин км) мәнзиллик ракет Москваја Лондон вә Авропанын башга өлкәләринә һүҹум, һәмчинин АБШ-ын гәрб вә шәрг саһилләринә чатмаг имканы верир.

Көһнә силаһ

Һәрби експерт Игор Сутјагин дејир: "“СС-18” ракети отуз илдән чохдур һазырланыр вә артыг сатыш тарихи планлашдырылыр”.

Беләликлә, һәтта Русија вә НАТО мүнасибәтләри гајдаја дүшсә дә, ракетләри модернләшдирмәк истәји итмәјәҹәк вә Путин бу ишин ҝөзләнилмәзлијини вә нәтиҹәләрини вурғуламаға шад олаҹаг.

Сутјагин һәмчинин әлавә едиб: “РӘМ системинин тәкҹә сүрәтә ҝөрә дејил, һәм дә мүрәккәб трајекторија үзүндән бу ракети ашакарламағы чәтин олаҹаг”.

РФ Мүдафиә Назирлији “РС-28”ин һазырланмасыны 2018-ҹин илин сонуна доғру баша чатдырмағы вә 2020-ҹи илә “СС-18” нүмунәләриндән ҹан гуртармағы планлашдырыр./стратеҝ/


437 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
16.04.18