Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

ИШИД-ин АБШ-ын мөвгеләринә аз һүҹум етмәсинин сәбәби...

ИШИД Суријада АБШ-ын һәрби мөвгеләринә дә һүҹум едир, анҹаг АБШ-ы Русија вә Түркијә гәдәр өзүнә тәһлүкәли һесаб етмир.

Бу сөзләри русијалы сијаси експерт Јелена Супонина билдириб.

ИШИД-ин Суријада АБШ-ын һәрби мөвгеләринә чох аз һүҹум тәшкил етдијини билдирән Русија Стратежи Арашдырмалар Институтунун директорунун (РИСИ) мүшавири вә Јахын Шәрг үзрә експерти Јелена Супонина Вашингтонун бөлҝәдә икили ојун ојнадғыны гејд едиб:

"Террорчулар буну һисс едир. АБШ онлар үчүн лазыми сәвијјәдә тәһдид јаратмыр. Онлар белә бир тәһлүкә ҝөрмүрләр. Бу сәбәбдән террорчулар бөлҝәдә Американын һәрби мөвгеләринә аз һүҹум едир".

Бөлҝәдә террорчуларла мүбаризә апаранын Русија вә Түркијә олдуғуну вурғулајан русијалы експерт "ИШИД бу ики өлкәјә нисбәтән Америка әсҝәрләри илә артыг гаршыдурмаја ҝирмир. Сәбәби дә будур: Америка реҝионда икили ојун ојнајыр. Вашингтон бир тәрәфдән рәсми шәкилдә террорла мүбаризә апарыр, диҝәр тәрәфдән исә бөлҝәдәки террорчу груплары өз мәгсәдләри үчүн истифадә етмәјә чалышыр. Мәсәлән, АБШ, Сурија Президенти Бәшәр Әсәдә гаршы бу террорчу дәстәләриндән истифадә етмәјә чалышыр", - сөјләјиб./ахар/


369 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber