Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Талеһ Бағырзадә: Дөвләти чевирән Илһам Әлијевин өзүдүр

Вәкил Јалчын Иманов мәһкәмә истинтагынын тәзәләнмәсини истәјиб

Јанварын 9-да Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Талеһ Бағырзадә вә диҝәрләринин нөвбәти мәһкәмә иҹласы кечирилиб.

Мејдан ТВ-нин мәлуматына ҝөрә, һаким Әлөвсәт Аббасовун сәдрлик етдији иҹласда вәкил Јалчын Иманов вәсатәтлә чыхыш едиб. О, мәһкәмә истинтагынын тәзәләнмәсини истәјиб. Билдириб ки, прокурор чыхышы заманы мәһкәмәдә арашдырылмамыш сүбутлара истинад едиб. Талеһ Бағлрзадә исә чыхыш едәрәк билдириб ки, прокурор она мәхсус олдуғу китабчаја истинад едиб, лакин һәмин китабча арашдырылмајыб:

"Орада Илһам Әлијев һаггында фикирләр вар. Онлар да полисләр тәрәфиндән јазылыб. Прокурор дејир ки, ҝүја дөвләт әлејһинә чыхышлар етмишәм. Лакин мәним чыхышларым ҝөз өнүндәдир. Белә чыхышым олмајыб. Прокурорун чыхышы да гондармадыр. Мәһкәмә Рамил Усубовун нәзарәти илә кечирилди. Билирәм ки, мәһкәмә Илһам Әлијевин нәзарәтиндәдир. Сонда она үрәк сөзүм олаҹаг". Иҹласда Фуад Гәһрәманлы да чыхыш едиб. Билдириб ки, шаһидләрин ифадәси илә истинтаг ифша олунду:

"Буна ҝөрә дә мәһкәмә тәләсик јекунлашды. Иттиһам сахталашдырылыб. Мәһкәмә илә сүбут олунду ки, һакимијјәт бизә гаршы гәрәзлидир. Ҝөзәл билирсиниз ки, бизим тәгсиримизи сүбута јетирән нәсә јохдур".

Даһа сонра Рамин Јарыјевин вәкили Ҝүлшән Салманова чыхыш едиб. О, мүдафиә етдији шәхсә прокурорун максимум ҹәза истәдијини дејиб:

"Нәјә ҝөрә 18 јашы олмајан, ҝүнаһы сүбута јетирилмәјән шәхсә максимум ҹәза истәнилмәлиди? Бунларын бурада отурмасынын сәбәбкары Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин јарытмаз әмәлијјатыдыр. Әмәлијјат видеосуну да ортаја чыхармадылар. Билдиләр ки, әҝәр һәмин видео орталыға чыхарылса, өзләри бурада отураҹаглар. Сонра да Авропа Мәһкәмәси Азәрбајҹан әлејһинә гәрар чыхарданда дејирләр, нијә белә гәрар олду. Буна өзләри зәмин јарадырлар. Хаһиш едирәм, бәраәт һөкмү чыхардасыныз".

Даһа сонра Ҹаббар Ҹаббаров вә Талеһ Бағырзадәнин вәкили Елчин Садыгов чыхыш едиб. О, мүдафиә етдији шәхсләрин барәләриндә бәраәт һөкмүнүн чыхарылмасыны, тәгсирләндирилән шәхсләрә ишҝәнҹә верән, просесин кечирилмәсинә манечилик төрәдән полис әмәкдашларынын барәләриндә хүсуси гәрар чыхарылмасыны истәјиб. Иҹласда Талеһ Бағырзадә дә чыхыш едиб. О дејиб ки, 11 ил әрзиндә МТН ҝенераллары халгы вә дөвләти зорлајыблар:

"Анҹаг онлара бизим кими ағыр маддәләр верилмәјиб. Истәјирәм сөзүмү Илһам Әлијев ешитсин. Дөвләти чевирән Илһам Әлијевин өзүдүр".
Һаким исә онун сөзүнү кәсиб. Иҹласда Закир Мустафајевин вәкили Әбил Бајрамов да чыхыш едиб. Билдириб ки, мәһкәмәнин әдаләтли һөкм чыхармасына үмид едир:

"Мәһкәмәдә сүбут едилди ки, Закир Мустафајев ҝүнаһсыздыр" .

Иҹлас ҝүнүн икиниҹи јарсында давам едиб.

Просес Фуад Гәһрәманлынын вәкили Немәт Кәримлинин чыхышы илә давам етдирилиб. Вәкил билдириб ки, мәһкәмә кобуд ганун позунтулары илә кечиб:

"Прокурор дејир, иттиһам сүбут едилиб. Лакин мән 6 нәфәрин ким тәрәфиндән өлдүрүлдүјүнү билмәдим. Дахили Ишләр Назирлијинин мәлуматында 4 нәфәрин мәһв едилдији, ики нәфәрин һәлак олдуғу јазылыб. Бу, артыг гәрәзли олдугларыны ҝөстәрир. Фуад Гәһрәманлы "Фаҹебоок"да јаздыгларына ҝөрә иттиһам едилиб. Иттиһам фәрзијјәдән ибарәтдир". О, бәраәт һөкмүнүн чыхарылмасыны истәјиб.

Даһа сонра вәкил Зибејдә Садыгова чыхыш едиб. О, әдаләтин бәрагәрар олаҹағына үмид етдијини дејиб:

"Талеһ Бағырзадә һакмијјәти тәнгид етдији үчүн һәбс едилиб".

О да Шамил Абдуләлијевин барәсиндә бәраәт һөкмүмүн чыхарылмасыны истәјиб.

"Полисләри өлдүрән Рамил Усубовдур"

Иҹласда чыхыш едән Талеһ Бағырзадә дејиб:

"Һакимијјәт демократикләшмәјә мәҹбурдур, јохса халг ингилаб едәҹәк. Әҝәр диктатор кими халгын үстүнә ҝәлсәләр, халг галибдир. Бу һакимијјәт чох фырылдагла мәшғулдур. Мән "Бандотдел"дә бунларын ич үзүнү ҝөрдүм. Орада хаһиш едирдим мәни тока версинләр, шәхсијјәти алчалдан һәрәкәт етмәсинләр. Бунлар гулдур дәстәсидир. Әҝәр сечки олса, сечкини јенидән сахталашдыраҹаглар. Биз лајигли рәһбәр истәјирик. Шәхсән мән хәҹаләт чәкирәм бу рәһбәрә ҝөрә. Белә рәһбәри гәбул етмирәм. Һакимијјәт бу проблемләрә һамилә иди. Полисләрин әмәлијјат заманы өлдүрүлмәси биабырчылыгды. Онларын гоһумлары она ҝөрә просесә ҝәлмәдиләр ки, билирләр, бизим ҝүнаһымыз јохдур. Полисләри өлдүрән Рамил Усубовдур".

"Бу, Азәрбајҹан халгы илә һесаб чәкмәкдир"

Даһа сонра вәкил Јалчын Иманов чыхыш едиб:

"Бу просес чох ҹидди ганун позунтулары вә мараглы мәгамларла јадда галды. Азәрбајҹан халгы бәдһејбәт гурум олан "Бандотдел"ин варлығындан хәбәр тутду. Бу гурум физики вә психоложи тәзјигләрлә мәшғул олуб. Бу ишдә чохлу ганун позунтулары вар. Бу ҹүр ҹинајәт иши ифласа мәһкумдур. Һеч бири суаллары ҹавабландыра билмәди. Рәфаил Бүнјадовла бағлы чохлу експерт рәји вар. Ону өлдүрәндән сонра үрәкләри сојумајыб, ләјагәтсиз һәрәкәтләр едибләр. Өлән Фәрајылын да сифәти ишҝәнҹә изләри илә долу иди. Әслиндә бу Азәрбајҹан халгы илә һесаб чәкмәкдир вә халга олан нифрәтдир. Талеһ Бағырзадә 2012-ҹи илдән һакимијјәти тәнгид етмәјә башлајыб. Бундан сонра тәгиб олунуб. Тәгсирләндириләнләрин һеч биринин әмәлиндә ҹинајәт тәгиби јохдур". О, Фуад Гәһрәманлы вә диҝәрләри барәсиндә бәраәт һөкмүнүн чыхарылмасыны, 6 нәфәрин өлдүрүлмәси илә бағлы ҹинајәт тәгибинин давам етдирилмәсини, Кәрим Әлимәрданов, Ислам Ағабәјов вә диҝәрләри барәсиндә, ДИН мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Садиг Ҝөзәлов барәсиндә хүсуси гәрар чыхарылмасыны истәјиб.

Просес јанварын 11-дә давам едәҹәк.

Әввәлки просесдә дөвләт иттиһамчысы Нәсир Бајрамов Талеһ Бағырзадәнин өмүрлүк, АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлынын исә 11 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум олунмасыны истәјиб.

Прокурор һәмчинин Аббас Һүсејновун 20, Ҹаббар Ҹаббаровун 19, Расим Ҹәбрајыловун 17, Рамин Јарыјевин 10, Шамил Абдуләлијев, Закир Мустафајев, Ҹаһад Бабакишизадә, Агил Гулијев, Аббас Гулијев, Ибраһим Худавердијев, Етибар Исмајылов, Бәһруз Гулијев, Әли Нуријев, Әлибала Вәлијев, Фәрһад Балајев вә Аббас Тағыјевин һәр биринин 15 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилмәләрини истәјиб.

Т. Бағырзадә Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмә) маддәсинин 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12, 29,120-ҹи (гәсдән адам өлдүрмәјә ҹәһд) маддәсинин 29, 120. 2.1, 29,120.2.3, 29, 120.2.4, 29,120.2.7, 29, 120. 2. 12, 228.3-ҹү (ганунсуз олараг одлу силаһ әлдә етмә), 228.4-ҹү (ганунсуз олараг силаһ ҝәздирмә) вә диҝәр маддәләри илә иттиһам олунур. Өтән ил нојабрын 26-да һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашларынын Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдикләри хүсуси әмәлијјат заманы Т. Бағырзадә да дахил олмагла 60-дан чох шәхс сахланылыб. Һәмин шәхсләрдән бир нечәсинин ҹинајәт иши диҝәрләриндән ајрылараг Сабунчу рајон Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб, барәләриндә мүвафиг һөкмләр чыхарылыб.

АХҸП сәдринин мүавини Ф. Гәһрәманлы исә өтән ил декабрын 8-дә һәбс едилиб.

О, Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 281-ҹи (дөвләт әлејһинә ачыг чағырышлар), 283-ҹү ( милли, ирги, сосиал вә ја дини нифрәт вә дүшмәнчилијин салынмасы) вә 220.2-ҹи (һакимијјәт нүмајәндәсинин гануни тәләбләринә фәал шәкилдә табе олмамаға вә күтләви иғтишашлара, һабелә вәтәндашлара гаршы зоракылыг етмәјә чағырышлар етмә) маддәләри илә иттиһам олунур.


419 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.04.18, 08:22