Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Емин Һүсејнов: Меһман кафедән чыхаркән 5-6 нәфәр тәрәфиндән зорла оғурланыб

Меһман Һүсејнов "јоха" чыхыб.

Блоггер Меһман Һүсејнов "јоха" чыхыб. Бу иддианы онун достлары сосиал шәбәкәләрдә пајлашыблар.

НИДА Вәтәндаш Һәрәкатынын үзвү Үлви Һәсәнлинин јајдығы мәлумата ҝөрә, Меһман Һүсејнов јанварын 9-да, саат тәхминән 19:30-да онлардан ајрылыб, башга бир досту илә ҝөрүшәҹәјини дејиб. Лакин һәмин шәхслә дә ҝөрүшмәјиб вә о вахтдан етибарән блоггерин телефонуна зәнҝ чатмыр. Үлви Һәсәнли мәсәлә илә бағлы ДИН-ин 102 хидмәтинә мүраҹиәт етдикләрини билдириб:

"Ахтарыша вермәк гәрарына ҝәлдик. Чүнки 5 саатдан артыгыр ондан хәбәр јохду. Бәзи адамлар мәлумат јајыр ки, Меһман тапылыб. Доғру хәбәр дејил. Меһмана ҝөрә нараһатыг. О, ја оғурланыб, ја да һәбс едилиб".

Елвин Магсудлу адлы "Фаҹебоок" истифадәчиси исә Меһман Һүсејновун Бинәгәди рајон Полис Идарәсинә апарылдығы һагда мәлумат алдығыны јазыб.

Мејдан ТВ Бинәгәди рајон Полис Идарәси илә әлагә сахлајыб. Нөвбәтчи һиссәдән онларда белә бир мәлуматын олмадығыны билдирибләр.

Вәкил Елчин Садыгов да 5-ҹи полис бөлмәси илә әлагә сахладығыны, орада белә бир адамын олмадығы барәдә мәлумат алдығыны дејир.

Јанварын 10-на кечән ҝеҹә, Бакы вахтилә 2:50-дә Меһман Һүсејновун гардашы, һазырда хариҹдә олан Емин Һүсејнов "Санҹаг" сәһифәсиндән ҹанлы јајым едәрәк блоггерин һәбс олунма еһтималыны вурғулајыб:

"Алдығым мәлумата ҝөрә, бу ҝүн (9 јанвар нәзәрдә тутулур-ред) Һәзи Асланов күчәси илә Гогол күчәсинин кәсишмәсиндә кафедән чыхаркән 5-6 намәлум шәхс тәрәфиндән зорла тутулуб вә намәлум истигамәтә апарылыб. Сахланыларкән ики нәфәр ағзыны тутуб вә сәс-күј салмасына имкан вермәјиб".

Емин Һүсејнов вәтәндашы сахлајаркән јахынларына хәбәр верилмәмәсини ганун позунтусу һесаб едиб вә дејиб ки, Меһман Һүсејновла бағлы һәр һансы һадисә баш верәрсә, онун ишини давам етдирәҹәк.


2980 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP