Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

МТН-дәки “чете”нин даһа бир сусгун “гурбан”ы... – ону да тора салмаг истәјибләрмиш

Ләғв едилмиш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијиндәки (МТН) ҹинајәткар дәстәнин “гармаг” атдығы ири мәмурлардан бири дә Хәзәр Дәниз Ҝәмичилик Идарәсинин рәиси Ајдын Бәширов олуб.

2013-ҹү илдә ләғв олунан вә ГСҸ-јә чеврилән гурумун рәһбәрлијиндән узаглашдырылан Бәшировун идарәсиндәки коррупсија фактлары илә бағлы хүсуси досје һазырланыб. Бундан сонра Елдар Маһмудов мүхтәлиф јолларла о вахтки идарә рәиси үзәриндә басгы гурмаға вә ондан күлли мигдарда вәсаит гопармаға чалышыб.

Амма Ајдын Бәширов бу тәзјигләрдән горунмаға вә мәлум четенин торуна дүшмәмәји баҹарыб.

Иддиалара ҝөрә, кечмиш “ҝәмичилик шефи” вәзифәсиндән азад олундугдан сонра онун һәбс едиләҹәји барәдә мәлуматлар да әсасән Маһмудова јахын гајнаглардан давамлыә шәкилдә мәтбуата сыздырылыб. Һәтта онун һәмин вахт өлкәдән гачмаға һазырлашдығы вә Азәрбајҹаны тәрк етмәсинәг адаға гојулдуғу јөнүндә хәбәрләрин дә әсасән МТН-дәки ҹинајәткар групун Бәширову “дивара дирәмәк” планынын тәркиб һиссәси олдуғу ҝүман едилир.

Сајтымыза дахил олан мәлуматда кечмиш “ҝәмичилик шефи”нин тәхминән илјарым өнҹә Елдар Маһмудов әлејһинә гәзәбли ачыгламаларынын да гәтијјән тәсадүф олмадығы билдирилир.

Хатырладаг ки, һәмин вахт Ајдын Бәширов хәзәрнеwс.аз-а бунлары демишди: “Елдар Маһмудов барәсиндә һеч данышмаг белә истәмирәм. О, нанәҹиб адамдыр. Елдар Маһмудов бүтүн Азәрбајҹаны биабыр едиб. Президентә гаршы бу ҹүр һәрәкәтләр етмәк инсанлыға сығмыр. Буна ҝөрә Аллаһ онларын һәр биринин ҝеҹ-тез ҹәзасыны верәҹәк”.

Белә ҝөрүнүр ки, Бәшировун ләғв едилмиш МТН-ин сабиг рәһбәри вә әтрафы илә бағлы бу ҹүр ағыр ифадәләр ишләтмәси һәм дә онун Елдар Маһмудов вә четесинин басгыларындан әзијјәт чәкмәси илә бағлыдыр./гајнар/


382 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber