Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Әли Әкбәр Вилајәти: "Түркијәнин Сурија илә дә әлагәләрини јахшылашдырмасыны арзулајырыг"

Али Дини Рәһбәрин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти Түркијәнин баш назири Бинали Јылдырымын Ирага сәфәрини гијмәтләндириб.

ИРНА хәбәр верир ки, Әли Әкбәр Вилајәти Түркијә вә Ираг арасында ҝәрҝинлијин арадан галхмасы вә достлуг мүнасибәтләринин јенидән гурулмасыны мәмнунијјәтлә гаршыладыгларыны дејиб.

Вилајәти бөлҝә халгларынын сәадәти, ҝәрҝинликдән чәкиниб реҝионал әмәкдашлығы ҝүҹләндирмәкдән кечдијини гејд едәрәк, сөзләрини белә давам едиб: "Түркијә һөкумәтинин Ирагла јахшы гоншулуг әлагәләри гуруб, бу өлкәнин әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт етмәси истигамәтиндә атдығы аддым мүсбәт бир аддымдыр. Бу достлуг әлагәсинин Түркијә вә Сурија арасында да формалашдырылмасына үмид едирик. Түркијә вә Сурија арсында мөвҹуд олан ҝәрҝинлик нә Түркијәнин хејринә, нә дә Суријанын хејиринәдир. Ики өлкә арасындакы әлагәләрин Түркијәнин гоншулары илә јүрүтдјү "сыфыр проблем" дөврүнә гајытмасыны арзу едирик"./дејерлер/


326 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP