Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

“Мал базары әлимиздән алыныб”

«Ҝаһ дедиләр, јол тәмир олунур, ҝаһ дедиләр, базар јолдан кечән машынлара мане олур… Беләҹә, бәһанәләрлә базары јолун о бири тәрәфинә көчүртдүләр, сонра да өзүмүзү јахын бурахмадылар».

Ҝәдәбәј сакини Алпарслан Ҹәфәрли 3 ил әввәләдәк саһиби олдуғу һејван алгы-сатгысы базарына јахын дүшә билмир. Дејир, 3 ил өнҹә рајонун иҹра һакимијјәтинин башчысы мүхтәлиф бәһанәләрлә базары јерләшдији Новосаратовка кәндиндәки јолун үстүндән јығышдырыб. Башчы саһибкара јени әразидә базары әввәлки гајдада ишләдәҹәјини сөз версә дә, сонрадан сөзүнү тутмајыб. Инди базары башгалары ишләдир:

«ДӨЈМӘДИЈИМИЗ ГАПЫ ГАЛМАЈЫБ»

«Өзүм мүһарибә ветераныјам. О базар јеҝанә доланышыг јеримиз иди. Ора Ҝәдәбәјин мүхтәлиф кәндләриндән вә гоншу рајонлардан хырда, ирибујнузлу һејванлар ҝәтириб алгы-сатгы едир, бизә дә јерпулу верирдиләр. Еколоҝијадан, башга гурумлардан һәр бир сәнәдимиз, иҹазәмиз варды. Һәр бир ишимиз гануни олдуғу һалда, бизи базардан мәһрум етдиләр. 3 илдир ки, јазмадығымыз гурум, дөјмәдијимиз гапы галмајыб. Ҝедирик башчынын јанына, дејир, «базар сәниндир, ҝет, ишлә». Ҝәлирәм базара, дејирләр, «башчы бураны башгасына вериб»».

Алпарслан Ҹәфәрлијә мәхсус базар көчүрүләркән јолда абадлыг ишләри апарылаҹағы дејилсә дә, демәсинә ҝөрә, 3 ил кечмәсинә бахмајараг, јолда һеч бир тәмир, абадлыг иши апарылмајыб. О да алдадылдығыны баша дүшүб.

Ҝәдәбәј рајон Иҹра Һакимијјәтиндән «Гајнар хәтт»ә билдирилиб ки, Алпарслан Ҹәфәрлинин саһиби олдуғуну иддиа етдији вә Новосаратовка јолунун кәнарында јерләшән базар ганунсуз фәалијјәт ҝөстәриб. Үстәлик дә, базарда ҝиҝијена вә санитарија тәләбләринә әмәл олунмајыб. Һәм дә базарын фәалијјәти әразидән кечән автомобилләрин һәрәкәтинә мане олуб. Бүтүн бунлара ҝөрә һејван базары алгы-сатгыја әлверишли олан јени әразијә көчүрүлүб вә фәалијјәтини давам етдирир. Гурумдан билдирилиб ки, Алпарслан Ҹәфәрли һејван алгы-сатгысы илә мәшғул олмаг истәјирсә, һәмин әразидә мәшғул ола биләр. Базара һејван ҝәтирәнләрдән јерпулу алмаг исә ганунсуз олдуғундан буна имкан верилмәјәҹәк.


453 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP