Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Мәшһур ЈАП-чыдан Илһам Әлијәвә ачыг мәктуб: “Оғлума һөкмү сиз вермисиз”

“Артыг иш-ишдән кечиб. Едәҹәјинизи етмисиниз. Бундан сонра нәјә ҝөрәсә еһтијатланмаға лүзум ҝөрмүрәм”.

Елдар Сабироғлунун Илһам Әлијевә ачыг мәктубунда белә дејилир. Елдар Сабироғлунун фаҹебоокдан Илһам Әлијевә үнванладығы мәктубу тәгдим едирик:

“Азәрбајҹан Республикасынын Президенти

ҹәнаб Илһам Әлијевә

Ачыг мәктуб

“Һөрмәтли Президент ! Билирәм ки, бу тәрздә мүраҹиәтим тәрәфиниздән мүсбәт гаршыланмајаҹагдыр. Чүнки Сиз белә азад һәрәкәти хошламырсыныз. Она ҝөрә дә мүнасибәтиниздән асылы олмајараг ачыг мәктубла мүраҹиәт етмәк мәҹбуријјәтиндә галдым. Гәбулунуза дүшмәк олмур, диҝәр әлагә формаларынын да өнү бағлыдыр.

Артыг иш-ишдән кечиб. Едәҹәјинизи етмисиниз. Бундан сонра нәјә ҝөрәсә еһтијатланмаға лүзум ҝөрмүрәм. Онсуз да ән бөјүк пислији едәрәк оғлум Рүфәт Сәфәровун ҝүнаһсыз јерә 9 ил азадлыгдан мәһрум едилмәсинә һөкмү мәһкәмәнин јох, Сизин вердијиниз гәнаәтиндәјәм. Буна һеч бир шүбһәм јохдур. Һәр ики мәһкәмә инистансијасында- Ләнкәран Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә вә Ширван Апелласија Мәһкәмәсиндә сифаришли мүнасибәт өзүнү ачыг бирузә верирди. Кечмиш мүстәнтигин ағыр ҹәзаландырылмасы барәдә тапшырыг тәсадүфи ола билмәзди. Һакимијјәтин бу һәссас мәгамы хүсуси диггәт мәркәзиндә сахламасы ики сәбәбә ҝөрә ҹәлбедиҹи иди: биринҹиси, Рүфәт Сәфәровун һүгуг системиндәки рүшвәтхорлуг, ганунсузлуг, өзбашыналыг һалларына ачыг етираз едәрәк мүстәнтиг вәзифәсиндән истефа вермәси, икинҹиси, бу надир нүмунәнин мәркәздәнгачма мејилләринә фүрсәт верә биләҹәјини әсас ҝөтүрәрәк Сизи сәрт тәдбир ҝөрмәјә вадар етмишдир. Анҹаг доғрусу, бу гәдәр амансыз вә гисасҹы олдуғунузу тәсәввүрүмә ҝәтирә билмәздим.

Нифрәтиниз сонсуздур. Ихтијар Сизин әлиниздәдир. Истәдијиниз вахт мәним дә голларымы гандаллајыб оғлум Рүфәтин јанына ҝөндәрмәк имканына маликсиниз. Әдаләт, ганун Сизин шәхси гәнаәт вә гәрарларыныздан сонра ҝәлән анлајышлардыр. Бу, сөзләрин алтыны чәкәҹәјимә инанын ки, һазырам. Сиздән артыг һәр шеји ҝөрә биләрәм. Рүфәт нә етмишдир ки ?! Өз мөвгејини ифадә едән бу ҝәнҹ азад сөзә, өзҝүр фикрә архаланараг ганусузлуглара сәсини уҹалдыб. Ҝөрәсән , башга һансы аддымы атмышдыр ки, она бу дәрәҹәдә гәддар мүнасибәт ҝөсдәрилирди? Бәлкә ҹәнаб Президент, өлкәнин таланмасында , рүшвәтхорлуғун вә инсанларын ганыны зәли кими соран коррупсијанын чичәкләнмәсиндә Рүфәтин һансыса бағышланмаз бир ролу олуб, индијәҹән ҹәмијјәт бундан хәбәр тутмајыб? Бәлкә кечмиш мүстәнтиг дөвләтә гаршы һәр һансы силаһлы үсјана һазырлашырмыш? Оғлум бу јолларын вә диҝәр чиркин ишләрин саһиби олмајыб.Онун үзүнә өјрәдилмиш, јаланчы шаһидләри-вәзифәли шәхсләри гојараг ҹинајәт мәсулјјәтинә ҹәлб едибләр. Инсан талеји илә ојнамаг неҹә дә асанимиш! Бирҹә тапшырыг, сифариш бәс едәр ки, бу талеји зәһәрин ичәриндә боғуб алт-үст едәсән. Сифариш зәнҹирвари гајдада һәрәкәтә ҝәтириләрәк Президент Админстрасијасындан Зәрдаб рајон иҹра башҹысы Лүтфәли Бабајевә гондарма шаһидләрин тапылмасы үчүн тапшырыг верилир, Баш Прокурорлуг да өз нөвбәсиндә вахты итирмәдән сахта иттиһамлар үчүн зәмин һазырламаға башлајыр. Илк аддымдаҹа, мүстәнтигин иш отағында вә евиндә һеч бир сәнәд, һеч бир ордер тәгдим олунмадан ахтарышлар апарылмыш, онун мобил телефону, компјутери, бәзи өзүнә мәхсус сәнәдләр иҹазәсиз олараг мүсадирә олунур.

Беләликлә, 10 јанвар 2016 ҹи ил тарихдә Баш Прокурорлуғун Коррупсија илә Мүбаризә Баш Идарәсинин ачдығы ҹинајәт ишинә әсасән Рүфәт беш ҝүндән сонра һәбс едилир. Горху һисси, мүстәгил гәрарлар чыхармагда сәрбәст мөвгеји әлиндән алынан, бир сөзлә, асылылыг тәзаһүрләри Баш Прокурор Закир Гаралову сәрт, ејни заманда һеч бир өлчү-пичијә сығмајан аддым атмаја сөвг етмишдир. Үз гарасы сајыла биләҹәк бу гәрар һүгуг тарихимизә позулмајан бир ләкә кими дүшмүшдүр.
Мән һәр шеји олдуғу кими гәләмә алмаг нијјәтиндәјәм. Нә артырыб, нә дә азалтмаг фикрим вар. Сабиг мүстәнтигин барәсиндә 3 ај 20 ҝүнлүк һәбс гәтимкан тәдбири сечилир. Бир һәфтә сонра исә 5 дәгигәлик мәһкәмә гәрары илә әлләри гандалланараг Бакы 1 сајлы истинтаг тәҹридханасына ҝөндәрилән Рүфәт Сәфәров ҹәнаб Президент , Сизин мүдахиләниздән сонра елә һәмин Бинәгәди мәһкәмәсинин 5 дәгигәлик гәрары илә ев дустаглығына бурахылыр. Мән вә һәјат јолдашым бу мүнасибәтинизә ҝөрә Сизә вә ханымыныз Меһрибан Әлијеваја тәшәккүр вә миннәтдарлығымызы сосиал медиада пајлашдыг. Чох севиндик ки, бунунла һәр шеј гуртарды вә Рүфәтин үзәринә јүкләнмиш ганунсуз вә әдаләтсиз иттиһамы арадан галдыра биләҹәјик. Лакин һеч јубатмадан гејд едим ки, тамами илә јанылмыш вә узун илләр хидмәтиндә дајандығым игтидарын маһијјәтини дәрк едә билмәмишдим. Бир мүддәт ев дустаглығында олан сабиг мүстәнтиги нә истинтага дәвәт етдиләр, нә дә онунла һәр һансы бир үзләшдирмә апарылды. Ҝүнләрин бириндә ајылыб ҝөрдүк ки, торба тикмәкдә усталашмыш истинтагчылар Рүфәтин әтырафында әмәлли-башлы һөрҝү әмәлијјаты апарараг јаланчы шаһидләрин сајыны артырыблар.

Бәзиләри дә рајондан телеграмалар ҝөндәрмәклә Рүфәт Сәфәрова рүшвәт вердикләрини иддиа етдиләр.

Ҹәнаб Президент! Әҝәр мәним оғлум рүшвәтә бу гәдәр мејилли идисә, нәдән мүстәнтиг вәзифәсиндән истефа верирди? Елә ишиндәҹә галыб рүшвәтини давам етдирәјди. Диггәтинизә даһа бир ваҹиб мәсәләни чатдырмағы әһәмијјәтли һесаб едирәм. Ҝөрәсән, 2014-15-ҹы илләрдә Рүфәт Сәфәровун “ алдығы “ рүшвәти вахтында ифша етмәјә һансы сәбәбләр манечилик төрәдирди ки, бу гәдәр ләнҝимә илә Баш Прокурорлуг өзүнү биабырчы шәклә салыр? Ахы онлардан бунлары сорушмаг ҝәрәкдир. Закир Гараловдан ону да сорушмаг ҝәрәкдир ки, мүстәнтиги бу аддымы атмаға һансы амилләр мәҹбур едиб. Јохса ҹәзаландырмаға нә вар ки, тут башыны кәс бурах…

Баша дүшүрәм ки, һакимијјәт буну бошуна бураха билмәзди. Амма истинтаг иши о дәрәҹәдә чиј вә савадсыз һазырланмышды ки, буна кимсәни инандырмаг мүмкүн дејилдир. Садәҹә ҝүлүнҹ доғурур. Биринҹи инистансија вә апелласија мәһкәмәләриндә дә һакимләрин гејри пешәкарлыг нүмајыш етдирмәләринин шаһиди олдуг. Тәссәвүр един, Ләнкәран Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә һаким Асим Һаҹыјев һеч бир ганун-гајданы нәзәрә алмадан иши јекунлашдырмаға чалышырды. Һисс олунурду ки, алдығы сифаришин, ҝөстәришин јүкү чох ағырдыр… Һәтта о гәдәр алышган вәзијјәтдә иди ки, нә тәгсирләндирилән шәхсин өзүнә сон сөз, нә дә вәкил Бәһруз Бајрамова мүдафиә үчүн сон чыхыш верилмәди. Беләликлә, Азәрбајҹан ганунвериҹилијини вә өлкәмизин гошулдуғу бејнәлхалг конвенсијалары һечә сајан һаким просеси јекунлашдырараг һөкмү охуду вә кағыз-куғузуну јиғышдырмадан тәләсик салону тәрк етди. Мәһкәмәдә елә һадисәләр баш верди ки, адам дәһшәтә ҝәлирди. Бабәк Һаҹыјев адлы бир шаһид ҝәлмишди.

Чыхышы заманы билдирди ки, мәним Аллаһым вар, нә Рүфәт Сәфәров мәндән рүшвәт истәјиб, нә дә мән она рүшвәт вермишәм. Һаким А. Һаҹыјев сорушанда ки, бәс сиз өзүнү ибтидаи истинтагда белә ифадә вермисиниз. Шаһид белә ҹаваб верди ки, о заман мән хәстә идим, мүстәнтиг јазды, мән дә инаныб ифадәјә имза атдым. Һаким дәрһал фасилә елан етди. Ики саатдан сонра мәһкәмә бинасына дахыл оларкән һәмин шаһиди полисләрин әһатәсиндә ҝөрдүк. Мәһкәмә башлады, бу дәфә башыны галдырыб Аллаһына бахан шаһид сәһвини етираф едәрәк Рүфәтә рүшвәт вердијини елан етди. Ҹәнаб Президент, ҝөрүн мәһкәмәләримиздә инсанлар нә вәзијјәтә салыныр. Анҹаг әдаләт наминә демәлијәм ки, сифариш олмасајды, нә һаким өзүнү, нә дә шаһиди инсанларын ҝөзү гаршысында бу гәдәр алчалтмазды.

Апелласија мәһкәмәсиндә исә башга бир мәнзәрә, ҝөрүнтү илә гаршылашдыг. Һаким Әләсҝәр Новрузов өзүнү чох јумшаг апарырды. Әслиндә исә сонда нә едәҹәјини өзүндән башга билән јох иди. О, даһа чох панбыгла баш кәсән тәсири бағышлајырды. Шикајәтимизи тәмин етмәјән һаким һөкмү гүввәдә сахлады вә Рүфәт Сәфәрову 1 сајлы Бакы истинтаг тәҹридхансына јох, 3 сајлы Шүвәланда ки, тәҹридханаја јола салдылар. Јерини дәјишилмәмәсини нә гәдәр хаһиш етсәкдә мәһәл гојмадылар. Лакин бир нечә ҝүндән сонра Рүфәт Сәфәровун Шүвәландан көһнә јеринә гајтарыдылар. Сәбәбини билмәдик. Күрдәханы тәҹридханасында да сон ҝүнләр она гаршы писихоложи тәзиг вә тәсирләрдән истифадә олунурду. Камерада јанына 25 иллик хусуси тәһлүкәли ресидивисти ҝәтириб салмишдылар. Фикримҹә, бу тәсадүфи јох биләрәкдән едилмишдир. Ја Рүфәтин һәјаты үчүн һәр һансы тәклүкә һазырланыр, ја да бир инисидент јарадыб јени ҹинајәт ишинин ачылмасыны истәјирмишләр.

Нәһајәт, инди Рүфәт Сәфәров ҹәзачәкмә мүәссәсинә ҝөндәрилмишдир. Ҹәнаб Президент! Тутмаг, һәбсә атдырмаг һәр ан, һәр дәгигә Сизин әлиниздәдир. Сон дәрәҹә хаһиш едәрдим ки, Сизә тәгдимат верәнләри, киминсә барәсиндә өлчү ҝөтүрмәк үчүн гаршыныза сәнәд гојанлары динләјәркән дахилиниздәки сәсә гулаг асын! Әҝәр о сәс Сизи һагга чағырырса, ону әсирҝәмәјин! Ахы Сиз дөвләтин башында дуран адамсыныз. Һамы Сизи тәрифләмәз ки! Тәнгид едәнләрә икраһла јанашмајын. Онлара јахы дурун. Инанын ки, јалтаглардан бу ишин фајдасы даһа чох олаҹаг. Сизин ишинизә ән чох бадалаг вуран, бејнәлхалг аләмдә Азәрбајҹанын адына сөз-сөһбәтләр ҝәтирән әтирафыныздыр. Тәмизләнин бу әтырафдан!

Сон олараг бир хатирәни сөјләмәклә бу мәктубума нөгтә гојурам . Мүмкүндүр ки, аҹыгланасыныз. Ејби јох. Мән онсуз да сәмимијјәтин һансы мәсәфәдә олдуғуну артыг нечә илләр иди ки, ајдын ҝөрүрдүм. Она ҝөрә дә һәјаҹанлы дејиләм. Јадыныздан чыхмајыбса, 1997-ҹи илдә “Илһам Әлијев бөјүк сијасәтә һазырдыр” башлығы алтында ” Франс-Пресс” аҝентлијинә вердијим мүсаһибә дүнјанын бир сыра өнәмли нәшрләриндә, о ҹүмләдән “Вашингтон тајмс” гәзетиндә ышыгландырылды. Өлкә ичи бүтүн мәтбуат васитәләри, телевизијалар мүсаһибәјә јер верди. Архивимдә гәзет материаллары дурур. Сәһәриси Милли Мәҹлисин фојесиндә мәни ҝүләр- үзлә гаршылајыб тәшәккүрүнүзү билдирдиниз. Вә голтуг ҹибиниздән чыхарараг Һејдәр Әлијевин гуҹағында тәзәҹә дунјаја ҝәлмиш балаҹа һејдәр вә ханымыныз Меһрибан Әлијеванын ҝөрүнтүсү олан бир шәкил вердиниз.

Дединиз ки, бу шәкли сәнә әзиз хатирә кими тәгдим едирәм. Бу шәкил инди дә дурур. Инанын ки, баханда нифрәт етмирәм, әксинә шәкилдә ки, бу көрпәјә хөшбәхт ҝәләҹәк арзулајырам. Амма бурада Сизинлә арамызда олан бир фәрги хәјали олараг нәзәринизә јетирирәм: Әҝәр һөкмү-ихтијар мәним әлимдә олсајды вә Һејдәр мәни тәнгид атәшинә тутараг сәһвләрими үзүмә сөјләсәјди, Сизин Рүфәтә олан бу гәддар вә әдаләтсиз мүнасибәти мән Аллаһыма һәмд олсун ки, она-оғлунуз Һејдәрә ҝөстәрмәздим. Ҝәнчлијә рәһмизин ҝәлсин”!


390 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
24.05.18, 17:15
Сурија-Һизбу