Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Талеһ Бағырзадә Илһам Әлијевә мүраҹиәт етди: “Әҝәр ҹәсарәтиниз варса…”

Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдри Талеһ Бағырзадә дөвләт башчысы Илһам Әлијевә мүраҹиәт едиб. Талеһ Бағырзадә мүраҹиәтиндә јазыр:

Усубов шантажла постунда галды…

Ҹәнаб Илһам Әлијев!

Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә “Нардаран иши” адлы тамаша просесинин бирбаша сизин нәзарәтиниз алтында олмасы вә бу тамаша просесини идарә едән һакимләр бригадасынын формал характер дашыдығыны, сонда бизә вериләҹәк гондарма һәбс ҹәзаларынын да сизин имзанызла тәсдигини тапаҹағыны нәзәрә алараг, габагҹадан сизә мүраҹиәт едирәм.

Илк нөвбәдә Нардаран гәтлиамынын төрәдилмәсиндә әсас ролу ифа едән, сизин улу назириниз Рамил Усубовун дүшүнҹә вә әмәлләри һаггында бир нечә мүһүм мәгамы диггәтинизә чатдырмаг истәјирәм. Азәрбајҹан ҹәмијјәти бу шәхси атанызын вә сизин рәһбәрлијиниз дөврүндә чох зигзаглы фәалијјәти илә таныјыр. Белә ки, 2005-ҹи илдә онун рәһбәрлик етдији назирликдә јува салмыш погонлу гулдурлар ифша олунанда әсл полис ишчисинә мәхсус гүрурла истефа вериб ҝетмәк әвәзинә, дүнјасыны дәјишмиш вә бу сәбәбдән һәмин вахт өзүнү мүдафиә едә билмәјән атаныз Һејдәр Әлијеви шантаж едәрәк, һансыса ҹинајәткарын онун ҝөстәриши илә азадлыға бурахылдығыны билдирди вә беләҹә, шантажла постунда галмағы баҹарды.

Даһа сонра 2015-ҹи илин нојабрында Нардаранда баш вермиш гәтлиамда јенә өзүнү һәр шејдән кәнарда гојмаг мәгсәдилә ҹәмијјәтә сизи нишан верәрәк, мәтбуатда “гәсәбәдә баш вермиш ганлы әмәлијјатын кечирилмәсинә ҝөстәриш президентдән ҝәлиб” ачыгламасыны верди.

Һәр шеји баша дүшмәк олар, лакин ҹәнаб Усубовун һәрәкәтләрини анламаг чох чәтиндир. Лап дејәк ки, о ҹинајәткары бурахмаға сизин атаныз ҝөстәриш вериб; лап тутаг ки, Нардаранда о ганлы әмәлијјатын кечирилмәсинә шәхсән сиз ҝөстәриш вермишдиниз, бәс бүтүн бунлары хәбәр вермәкдә Усубовун нијјәти нәдир? Ахы мүдрик аталар дејир ки, кишинин јанында баш кәсәрләр…

О китабчанын мәнә аидијјәти јохду, орада јазыланлара ҝөрә Усубов мәсулијјәт дашыјыр

Ҹәнаб Әлијев, назириниз Рамил Усубовун һәрәкәтләри бунунла битмир. Белә ки, бизим мәһкәмә просесиндә гондарма ҹинајәт ишинин материалларына әлавә едилмиш “Тале Бағырзадәнин мүраҹиәти” адлы китабчада улу назириниз Усубовун сизин вә һакимијјәтинизин һаггында олан үрәк сөзләри өз әксини тапыб. Һәтта һәмин Әлөвсәт Аббасов белә, бу мәшһур китабчанын тәдгиг олунмасындан имтина едәрәк, Рамил Усубовун гәзәбинә туш ҝәлмәкдән горхду.

Илк олараг, бу китабчанын мәнә аид олмадығыны сизә ачыг дәлилләрлә сүбут етдикдән сонра әсас мәтләбә кечирәм.

Ҹәнаб Әлијев, сиз али тәһсилли, инҝилис дилиндә данышмаг баҹарығына малик шәхссиниз, јәгин бу китабчанын мәнә аид олмамасы илә бағлы ҝәтирдијим дәлилләри анламагда чәтинлик чәкмәјәҹәксиз. Дәлилләр исә бундан ибарәтдир ки, бу мәшһур китабчанын мәтниндә Нардаран һадисәләринә ишарә олунур. Мәлумунуз олсун ки, Нардаран һадисәләри 26 нојабр 2015-ҹи илдә баш вериб. Шүбһәсиз ки, бу китабчаны Нардаран әмәлијјатынын кечирилдији заман кәсијиндә јазмағым гејри-мүмкүндүр. Демәли, бу китабча мән һәбс олунандан сонра јазылыб. Вә мәним дә Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин тәҹридханасында бу китабчаны һазырламағым гејри-мүмкүн олдуғуна ҝөрә, демәли, бу китабчанын мүәллифи дә мән јох, сизин назириниз Рамил Усубовду.

Нијә Рамил Усубов? Она ҝөрә ки, Нардаран әмәлијјатында бизим гардашларымызы ҝүллә атәшинә тутараг, мәзлумҹасына шәһид едән полис ҹилдиндә гулдурларын ичиндә шәхсән Рамил Усубов јохду. Лакин һадисәдән сонра Усубов телевизија каналлары васитәсилә Нардаранда шәһид едилән гардашларымыза һөрмәтсизлик едәрәк, “беш нәфәри мәһв етдик” ачыгламасыны верди. Буна әсасән, “Һаҹы Тале Бағырзадәнин мүраҹиәти” адлы китабчанын да бирбаша Рамил Усубов тәрәфиндән јазылмасы мәлум олмаса да, онун рәһбәрлик етдији гурумун бу китабчаны тәшкил етмәсинин мәсулијјәти бирбаша Усубовун бојнундадыр. Бу сәбәбдән дә һәмин китабчанын мүәллифинин Рамил Усубов олдуғуну гејд едирәм.

Ҹәсарәтиниз чатырса, өз адыныздан данышын…

Инди исә кечәк назиринизин бу китабчада мәним адымдан истифадә едәрәк, сизин вә һакимијјәтинизин һаггында јаздығы үрәк сөзләринә. Китабчада сизин һаггынызда “оғру Илһам Әлијев”, һакимијјәтиниз һаггында да “фаһишәлијин тәрәннүмү олан һакимијјәт” ифадәси ишләдилир.

Бундан әлавә, мәһкәмә просеси заманы верилән ифадәләрә әсасән, ханымыныз Меһрибан Әлијеванын јүксәк чинли полис мәмурлары тәрәфиндән ағыр формада тәһгир олунмасы һагда чох ҹидди мәлуматлар ачыгланды.

Јадыныза салым ки, 2013-ҹү илин март ајынын 31-дә Рамил Усубовун шәр машыны мәни шәрләјәрәк, ҹибимә наркотик васитә атыб һәбс едәндә ҝөркәмли сәнәткар Зејнәб Ханларованын адындан истифадә етмәк истәдиләр. Анҹаг һәмин вахтлар милләт вәкили Зејнәб ханым ҹәсарәтлә “кими тутмаг истәјирсизсә, киши кими өз адыныздан тутун, мәним адымы бу ишә гатмајын” деди. Зејнәб ханымын бу ҹәсарәти мүгабилиндә сизин иҹтимаи-сијаси мәсәләләр үзрә көмәкчиниз, “Нардаран әмәлијјаты”нын әсас ссенаристләриндән бири олан Әли Һәсәнов Зејнәб ханымы јеткин сијасәтчи олмамагда иттиһам етмишди. Јәгин Әли Һәсәновун нәзәриндә јеткин сијасәтчи үчүн критеријаларда “үзә дурмаг” әсас шәртләрдән һесаб олунур.

Мән дә өз нөвбәмдә Зејнәб ханымын ҹәсарәтли мөвгејиндән чыхыш едәрәк, Рамил Усубов вә командасына дејирәм ки, мәним адымдан истифадә едиб Илһам Әлијев вә онун ханымы Меһрибан Әлијеваја үрәк сөзләринизи демәјин. Кишилијиниз чатырса, өз адыныздан о сөзләри дејин.

Нәинки өмүрлүк һәбсә, һәтта едам олунмаға, тонгалда дири-дири јандырылмаға һазырам…

Ҹәнаб Әлијев, јәгин ки, сизә мәним һаггымда мүхтәлиф мәлуматлар верилиб. Лакин истәрдим кимлијим һаггында сизә өзүм мәлумат верим ки, киминлә гаршы-гаршыја ҝәлдијинизин фәргинә варасыныз. Мән јеткинлик јашына чатдыгдан, өзүмү гисмән дәрк етдикдән сонра Имам Һүсејнлә (ә) таныш олдум. О бөјүк ингилабчы шәхсијјәтин мәһәббәти гәлбими аловландырды, али мәгсәд вә мәрамымы, әгидәми, дүшүнҹәләрими мөһкәмләндирди. Һәзрәти Һүсејн (ә) бизләрә Аллаһы халисанә севмәји, Она тәслим олмағы, Онун јолунда ҹанындан, малындан, бир сөзлә, һәр шејиндән кечмәји, зүлмлә, залымларла барышмамаг, гәтијјәтлә мүбаризә апармағы ешг јолу илә өјрәтди. Аллаһ нәсиб етди, мүгәддәс Кәрбәла зијарәтинә ҝедәрәк, көнүлләрин султаны Һәзрәти Һүсејнлә (ә) сон нәфәсимизә гәдәр бу мүбарәк јолда сабитгәдәм олаҹағымыза анд ичәрәк, сәдагәт әһд-пејманы бағладыг. Уҹа Аллаһдан о бөјүк шәхсијјәтин еһтирамына хатир шәһадәтин нәсибимиз олмасыны тәмәнна етдик. Һәзрәти Һүсејн (ә) мәктәби һәјатымызын мәнасына чеврилди.

Ҹәнаб Әлијев! Сизин вә һакимијјәтинизин илләрди Тале Бағырзадәјә гаршы зүлм вә һагсызлыгларынын әсас сәбәби Тале Бағырзадәнин шәхсиндән горхмағынызда дејил. Һакимијјәтинизи горхудан вә сарсыдан Тале Бағырзадәнин гәлбиндә дашыдығы нәҹиб Имам Һүсејн (ә) севҝиси вә Һүсејни дүшүнҹәләриди.

Әслиндә, һаггыныз да вар горхасыныз. Чүнки 1400 илдир бу әзәмәтли Һүсејни дүшүнҹә – “Өлүмү сәадәт, залымларла јашамағы зилләт сајырам” пычылтысы залым һакимләрин јухуларыны әршә чәкиб, һәјатларыны кабуса чевириб.

Сизи әмин едирәм ки, “Нардаран фаҹиәси”ни төрәтмәклә, ҝүнаһсыз инсанларын ганыны ахытмагла өз һакимијјәтинизин сонуну јахынлашдырдыныз. Әҝәр бир һакимијјәт јерсиз ҝүҹ нүмајиш етдирәрсә, һәмин ҝүч онун мәһвинә сәбәб олаҹагдыр.

Сонда сиздән тәләб едирәм ки, әҝәр ҹәсарәтиниз варса, мәнә вериләҹәк өмүрлүк һәбс ҹәзасыны башга бир ҹәза нөвү илә әвәз етмәјәсиниз.

Биз бу шәрәфли халгын азадлығы уғрунда, ҝәләҹәк хошбәхтлији наминә нәинки өмүрлүк һәбс ҹәзасы алмаға, һәтта едам олунмаға, тонгалда дири-дири јандырылмаға һазырыг. Гој Аллаһ бизим вә сизин аранызда Һаким олсун!

Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәси,
Өмүрлүк һәбс ҹәзасынын һәдијјә кими интизарында олан Тале Бағырзадә10254 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP