Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

Рүфәт Сәфәрова гаршы тәхрибат: “Алчалдыҹы ифадәләрә мәруз галырам”

Јанварын 10-да сабиг мүстәнтиг Рүфәт Сәфәровун валидејнләри онунла ҝөрүшүб.

Бу һагда Ҝунунсеси.инфо-ја Р.Сәфәровун атасы Елдар Сабироғлу мәлумат вериб. О билдириб ки, кечмиш мүстәнтиг Рүфәт Сәфәров бир нечә ҝүндүр ки, истинтаг тәҹридханасындан 9 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинә көчүрүлүб. Бундан сонра мүәјјән дәјишикликләрин баш верәҹәјинә үмид бәсләмәк оларды.Әфсус ки, вәзијјәт јенә дә пислијә доғру ҝедир. Рүфәтә гаршы психоложи тәзјигләр вә тәгибләрдән әл чәкилмир. Һәр ан ҹидди тәхрибат јарадыб онун вәзијјәтини мүрәккәбләшдирмәјә сәјләр ҝөстәрилир: “Өзүмә сөз вермишдим ки, бир даһа шикајәтләрә,олаҹаг һәр һансы проблеми иҹтимаиләшдирмәјә јол вермәјим. Лакин мүмкүн олмур вә оғлумун һәјаты мәни ҹидди сурәтдә нараһат едир. Бу ҝүн анасы Таһирә ханымла бирликдә ҹәзачәкмә мүәссисәсиндә өвладымызла ҝөрүшдүк. Мәлум олду ки, о ҹидди сыхынтылар алтындадыр. 1 сајлы Бакы истинтаг тәҹридханасында сахланыларкән јанына хүсуси тәһлүкәли ресидивисти салмышдылар. Бурада исә тамам башга формада Рүфәт Сәфәрова психоложи тәсирләр ҝөстәрилир ки, бундан да мәгсәд онун әсәбләри илә ојнајыб нәтиҹәдә дә хошаҝәлмәз һадисәләр јаратмагдыр. Белә ки, Рүфәти карантин һиссәсинин камерасында епилепсијанын ағыр тәрзиндән әзијјәт чәкән, руһи проблемләри олан бир хәстә дустагла бәрабәр сахлајырлар. Рүфәт ҝеҹәләр хәстәнин сәс-күјүндән,бағыртысындан да јата да билмир. Бу азмыш кими, сабиг мүстәнтигин Ҹәзачәкмә Мүәссисәсинин Елнур адлы капитан рүтбәли забити тәрәфиндән шәхсијјәти алчалдылмыш вә о тәһгирә мәруз галыб. Мән әдлијјә назири Фикрәт Мәммәдова билдирирәм ки, мүәссисәнин әмәкдашы тәрәфиндән тәһгир едилмәси барәдә онун мүраҹиәти бир кәнара атылараг әвәзиндә рәсми төһмәтә лајиг билинмәси нә илә изаһ олунур? Будурму өлкә әдлијјәсинин функсионал фәалијјәти?! Артыг мәндә белә бир шүбһә јараныр ки, ҝүнләрин бириндә Рүфәтин һәјаты илә әлагәдар аҹы бир хәбәрлә гаршылашар вә буну да сынагдан кечирилмиш интиһар һадисәси кими гәләмә вериб иши битмиш һесаб едәрләр. Бәли, дејә биләрләр ки, Рүфәт ја кәмәри илә, ја да јатаҹағындакы мәләфә илә өзүнү асыб. Вә бурасы да чох мараглыдыр ки, бир валидејн олараг Рүфәтин башына ҝәтирилән әмәлләрә етираз етмәјим тәгибин шиддәтини нәинки азалдыр,әксинә, ҝетдикҹә даһа да артырырлар. Мән мәсәләнин әдлијјә назири Фикрәт Мәммәдов тәрәфиндән нәзарәтә ҝөтүрүлмәсини тәләб едирәм.

Ҝөрүш заманы Рүфәт онун бир нечә кәлимәсини олдуғу кими чатдырмағымы хаһиш етди: “ Әзиз халгым,әзиз баҹы вә гардашларым! Мәҹбур галыб сизләрә мүраҹиәт едирәм. Мәнә,мүдафиәчимә,һүгугларымы мүдафиә едән комитә үзвләринә дәстәјинизи әсирҝәмәјин. Тәзјигләр кәскин характер алыб. Ресидивстлә,руһи хәстә илә бәрабәр сахламалары азмыш кими, тәһгир олунур,алчалдыҹы ифадәләрә мәруз галырам. Лакин әмин олун ки, мөһкәмәм,ирадәлијәм,деспотик режимлә савашдајам!”


361 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP