Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

“МТН-ин апардығы бәзи ҹинајәт ишләри јенидән арашдырылмалыдыр”

Һүгуг мүдафиәчиси: “Шүбһәли ишләрин јенидән арашдырылмасы лазымдыр”

Ләғв олунмуш Милли Тәһлүкәсизлик Назирлијинин јүксәк рүтбәли мәмурларынын иши үзрә мәһкәмә просеси давам едир. Медиаја јол тапан ҹинајәт иши материалларында МТН забитләринин дөвләт гуллуғу мөвгејиндән, вәзифә сәлаһијјәтләри вә дөвләтин онлара вердији имканлардан истифадә едәрәк мәмурлара, иш адамларына гаршы зоракылыг төрәтдикләри, сахта иттиһамларла һәбсләр һәјата кечириб, ишҝәнҹә вердикләри һагда түкүрпәдиҹи мәлуматлар јајылыр.

Анҹаг мараглыдыр ки, нәдәнсә МТН-ин диҝәр ҹинајәт ишләри илә бағлы һәр һансы иш арашдырылмыр. Һалбуки бу ҝүнә гәдәр дәфәләрлә МТН тәрәфиндән һәбс олунмуш бир сыра иҹтимаи фәаллар, дин хадимләринин иши илә бағлы мәтбуатда мәлуматлар ҝедиб, вәкилләрин, мәһбус јахынларынын иттиһамлары олуб. Бу ишләрин дә јенидән арашдырылмасы, бу ҝүнә гәдәр апарылан ишләрлә бағлы ортаја чыхан чатышмазлыг, сахта иттиһамлар олубса, онлар да үзә чыхарылмалыдыр. “Сәид Дадашбәјлинин дәстәсинин”, бу јахынларда барәсиндә 10 ил һәбс ҹәзасы верилмиш ГМИ-нин әмәкдашы Елшән Мустафаоғлунун вә даһа нечә-нечә ишләрлә бағлы дәфәләрлә медиада шикајәтләр сәсләниб.

Һүгуг мүдафиәчиси Рәсул Ҹәфәров бу мәсәләни јахын заманларда иҹтимаиләшдирәҹәкләрини дејир. Һүгуг мүдафиәчисинин сөзләринә ҝөрә, бир нечә мәһкәмә мәсәләси илә бағлы мүраҹиәт едәҹәкләр.

Һүгуг мүдафиәчиси дејир ки, ләғв олунмуш МТН-ин әмәкдашлары илә бағлы ишҝәнҹә маддәси илә истинтаг ачылмајыб: “Диҝәр тәрәфдән, фикир верирсинизсә, һәбс едилән кечмиш МТН-чиләрә гаршы онларла иттиһам ирәли сүрүлүб, истинтагын мөвгејинә әсасән ишҝәнҹә вә гејри-инсани рәфтар һаллары фактики тәсдигләнир, амма ҸМ-ин мүвафиг маддәси, јәни 133-ҹү маддә (ишҝәнҹә) арашдырылмыр. Дүшүнүрәм ки, һәм бу, һәм сијаси характерли ишләрин үстүнә ҝедилмәмәси сијаси гәрардыр вә һакимијјәт узун илләр әрзиндә бу һаллары инкар етдијиндән инди бу ишләри арашдырыб фактики сәһв етдијини етираф етмәк истәмир”.

Рәсул Ҹәфәров дејир ки, һөкумәт гәти аддым атыб вахтилә МТН тәрәфиндән апарылмыш шүбһәли ҹинајәт ишләринин арашдырылмасына ҝөстәриш вермәлидир: “Шүбһәли ишләрин јенидән арашдырылмасы лазым иди. МТН иши јахшы имканлар ачмышды вә әслиндә һәлә дә ҝеҹ дејил ки, бу хүсусатлар арашдырылсын вә һакимијјәтин иддиа етдији кими, Азәрбајҹанын һәгигәтән дә сивил өлкә олдуғу сүбута јетирилсин. Тәклифләрдән бири дә будур ки, ДТХ-нин һазыркы рәһбәрлијинә мүраҹиәт едиб бу ишләрин јенидән арашдырылмасыны хаһиш етмәкдир. Јахуд да прокурорлуға мүраҹиәт едиб ишләрә јенидән бахылмасыны истәјәҹәјик. Чүнки прокурорлуғун ҹәзаларын ағырлығы вә ја истинтагда јол верилмиш һаллары нәзәрә алараг јени ачылмыш һаллар үзрә мәһкәмәләрә протестләр вермәк һүгугу вар, ДТХ-дә бу јохдур. Бу сәбәбдән дә мүбаһисәли ишләрин јенидән арашдырылмасы үчүн әлагәдар дөвләт гурумларына мүраҹиәт едәҹәјик”.


385 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.04.18, 21:42