Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

Емин Һүсејнов: “Меһмана мәншәји бәлли олмајан 2 ијнә вурублар”

“Меһман ҹидди ишҝәнҹәјә мәруз галыб. Гејри-инсани давраныш вә ләјагәти алчалдан үнсијјәтлә үзләшиб. Кобуд сөјүшләр, тәһгир олунуб, вурулуб – бу кими негатив һаллар ваш вериб.” Бу сөзләри Американын Сәсинә ачыгламасында блоҝер Меһман Һүсејновун гардашы, Репортјорларын Азадлығы вә Тәһлүкәсизлији Институтунун (РАТИ) иҹрачы директору Емин Һүсејнов Американын Сәсинә мүсаһибәсиндә билдириб.

Ишҝәнҹә верилән заман Меһман Һүсејновун өзүндән ҝетдијини дејән гардашы блоҝерин 4-5 илдир ајағында варикоз дамар ҝенишләнмәсиндән әзијјәт чәкдијини хатырладыб. Һәмин ајағындан електрошок алан Меһман Һүсејнов даһа сонра һушуну итириб: “Тәҹили тибби јардым чағырандан сонра она ики дәнә мәншәји бәлли олмајан ијнә вурублар. Бу ијнәләрдән сонра онун һалы бир гәдәр гејри-мүәјјән олуб вә ағыр јухуја ҝедиб вә сәһәр ојаныб. Ја јуху дәрманы, ја кәскин ағрыкәсиҹи олуб, нә олдуғуну инди демәк бир аз чәтиндир. Инди ону мүстәгил һәким мүајинәсиндән кечирмәк истәјирик.”

Бу ишҝәнҹә фактларынын һәм онун сахландығы јердә, һәм дә даһа сонра полис идарәсиндән баш вердијини сөјләјән Емин Һүсејнов сонрадан Меһманын Мүтәшәккил Ҹинајәткларлыгла Мүбаризә Идарәсинә, орадан да Нәсими рајон 22-ҹи Полис Бөлмәсинә апарылдығы дејиб. Һүсејновун сөзләринә ҝөрә, бу һадисә һәм Меһманын блоҝерлик фәалијјәти, һәм дә РАТИ директору олараг онунла бағлы ола биләр.

“Анҹаг әсасән бунунла бағлы ола биләр ки, РАТИ олараг Азәрбајҹандакы тәрәфдашларла бирҝә 3 ҝүн өнҹә Авропа Шурасына хүсуси бирҝә мүраҹиәт лајиһәси һазырламышыг. Ону имзаланмасы үчүн танынмыш иҹтимаи хадимләрә тәгдим етмишик. Бу ишлә дә бирбаша РАТИ сәдри кими Меһман Һүсејнов мәшғул олурду. Дүнән саат 8-ә кими имзатоплама кампанијасы давам етмәли иди вә јекунда Меһман бу сәнәдә имза атанларын ваһид сијаһысыны һазырлајыб бејнәлхалг гурумлара, о ҹүмләдән Авропа Шурасынын Парламент Ассамблејасына үнванламалы иди. Бунунла да бағлы ола биләр,” Емин Һүсејнов Американын Сәсинә ачыгламасында билдириб.


441 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP