Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

И.Әлијевин “Ики узунгулағын арпасыны бөлә билмәјән, бизә дәрс өјрәдир” демәсинә ҹаваб

Өлкәнин мүстәгил игтисадчылары адындан Илһам Әлијевә ҹаваб

Губад Ибадоғлу: “Бәли, биз өлкә игтисадијјатыны бу дурума саланлара дәрс веририк”

Дөвләт башчысы Илһам Әлијев јанварын 10-да кечирдији һөкумәтин иҹласында өлкәдәки вәзијјәтин ағырлығы барәдә данышан јерли игтисадчи експетләри ашағылајаб фикирләр сәсләндириб. И.Әлијев онларын үнванына “Ики ешшәјин арпасыны бөлмә билмәјән…” ифадәсини ишләдиб. Игтисадчы експертләрдән бир нечәси онун бу фикринә фејсбук сәһифәләриндә репликаларла ҹаваб вериб. Танынмыш игтисадчы Губад Ибадоғлунун ҹавабыны исә бу мәсәләјә үмуми мүнасибәт кими дә гәбул етмәк олар. Онун фејсбук сәһифәсиндә јаздығыны тәгдим едирик:

Дүнәнки мүшавирәдә президентин ифадә етдији бир фикрә мүнасибәт билдирмәк истәрдим. “Өзләрини бөјүк игтисадијјатчы адландыран бәзи јерли нүмајәндәләр дә мүхтәлиф чыхышлар едирләр, мүхтәлиф гијмәтләр верирләр. Тамамилә ҹәфәнҝ фикирләрдир, бизим ҝөзәл аталар сөзү вар: “Ики узунгулағын арпасыны бөлә билмәјән, бизә дәрс өјрәдир”. Јәни, бүтүн бунлара фикир вермәк лазым дејил.” Бу ачыгламаја мән дә игтисадчы олараг фикир вермәк истәмирдим, амма бу ачыгламанын әтрафында ҝедән мүзакирәләри вә сосиал сифарышләри нәзәрә алараг сизләрлә ашағыдакы фикирләрими бөлүшмәк гәрарына ҝәлдим.

Әввала гејд едим ки, биз игтисадијјатчы дејил, игтисадчыјыг, һәгигәтән дә өлкә игтисадијјатыны бу дурума саланлара дәрс веририк. Нәинки 1-2, һәтта 3-5 ил бундан әввәл вердијимиз прогнозларын бу ҝүн өзүнү там доғрултмасы да буна әјани сүбутдур. Биз игтисадчылар һакимијјәт командасында оланлар кими ҝәләҹәјә фалчы кими дејил, дәрин вә һәртәрәфли тәдгигатлара әсасланан програм вә консепсијаларла әсасланараг бахырыг.

Икинҹиси, һесаб едирәм ки, бу ачыглама јерли игтисадчыларын артан нүфузундан ирәли ҝәлир. Һакимијјәтин игтисади командасынын сон илләрдәки уғурсузлуғу фонунда бу даһа ајдын ҝөрсәнир. Өлкәнин ҹағдаш игтисади дуруму буна әјани мисалдыр. Әһалинин чох бөјүк әксәријјәти бу һакимијјәтин јалныш, сәбатсыз игтисади сијасәтинин нәтҹиәләрини ҝүндәлик һәјатында, ҝүзәранында һисс едир, бу зәнҝин ғлкәдә истеһлак еһтијаҹларыны һәтта минимал сәвијјәдә белә өдәјә билмирләр. Чүнки, өлкәдә ишсизлик, јохсуллуг, ҹинајәткарлыг, интиһарлар илдән илә артыр. Азәрбајҹандан ағыллы вә ишҝүзар инасанлар, капитал вә бејин мәһсуллары гачыр. Бу вәзијјәтдә әһали доғруну данышанлара, мөвҹуд вәзијјәти дүрүст гијмәтләндирәнләрә даһа чох инаныр. Белә оланда да тәбии ки һакимијјәтә вә онун игтисади командасына инам вә етибар азалыр. Ҝөрүнүр, белә нараһатчылығы јашајанлар өзләрини сығорталамаг үчүн президент сәвијјәсиндә бу ҹүр уҹуз ачыгламаја еһтијаҹ ҝөрүбләр. Һесаб едирәм ки, сәһв едибләр. Өлкәнин бүтүн инсанларына дәјәр верилмәли, онлары гысганмамалы, бүтүн вәтәндашлар, хүсусилә дә зеһни ишлә мәшғул оланлар Азәрбајҹанын ҝәләҹәји үчүн потенсиал вә перспектив имкан кими гијмәтләндирилмәлидир. Јалныз бу јанашма өлкәни јаранмыш ағыр сосиал-игтсиади вә сијаси бөһрандан чыхара биләр.

Үчүнҹүсү, бу ҝүнләрдә апардығым анализләр ҝөстәрди ки, һәлә өтән илин әввәлиндә Азәрбајҹан Демократија вә Рифаһ (АДР) Һәрәкатынын президент апаратына тәгдим етдији Азәрбајҹанын рифаһы наминә 1 ил үчүн “Игтисадијјатда әсас вә тәхирәсалынмаз тәдбирләр пакети” нә дахил олан 12 тәклиф һазырда бу һакимијјәт тәрәфиндән тәтбиг олунур. Һәмин тәклифләрин јер алдығы фәрман вә сәрәнҹамлара президент өзү имза атыб.

Нәһајәт, ону да әлавә едим ки, јерли игтисадчыларын тәклифләри јалныз Азәрбајҹанда дејил, диҝәр постсовет өлкәләринин һөкүмәтләри тәрәфиндән дә тәтбиг олунур. Ејни заманда бејнәлхалг тәшкилатларда Азәрбајҹанын мүстәгил игтисадчыларынын пешәкар мөвгеји әсас ҝөтүрүлүр, онлар нәзәрә алынмагла глобал сәвијјәли сијасәт гәрарлары гәбул олунур. Она ҝөрә дә, әксинә јерли игтисадчылары ришхәнд објектинә чевирилмәмәли, онларын газандыглары наилијјәтләр Азәрбајҹан бренди кими тәгдим олунмалыдыр.

Сон олараг һакимијјәт командасында тәмсил олунан јүксәк ранглы игтисадчиларла Азәрбајҹан игтисадијјатынын һазыркы проблемләринә һәср олунмуш истәнилән мөвзуда иҹтимаи дебата һазыр олдуғуму бәјан едирәм.


615 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP