Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

“Нардаран иши” мәһкәмәси: “Бәраәт верилмәли, иш бағланмалыдыр” - ФОТО

Јанварын 11-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Талеһ Бағырзадә вә диҝәрләринин мәһкәмәси давам едиб.

Һаким Әлөвсәт Аббасовун сәдрлик етдији иҹласда Талеһ Бағырзадә чыхыш едиб.

Билдириб ки, Азәрбајҹан халгы өзүнә лајигли рәһбәр сечмәлидир:

“Биз халгын башыны ашағы едән рәһбәр истәмирик. Сабаһ нәслимиз бизи сусмагда гынајаҹаг. Халгы дүшүнмәдиләр, милјардларыны неҹә ҝәлди хәрҹләдиләр. 26 илдир мүстәгилик, анҹаг азадлығымыз јохдур. Азәрбајҹан халгы рәһбәрини өзү сечмәјиб”.

Даһа сонра Фуад Гәһрәманлы, Әли Нуријев вә Аббас Гулијевин вәкили Фәхрәддин Меһдијев чыхыш едиб. Вәкил билдириб ки, Ф. Гәһрәманлы аилә үзвләрилә ҝөрүшә билмир. О, буна шәраит јарадылмасыны хаһиш едиб, мүдафиә етдији шәхсләр барәсиндә бәраәт һөкмүнүн чыхарылмасыны истәјиб:

“Иттиһамлар әсассыздыр. Ҹинајәт ишиндә фактлар ујдурмадыр, мәнтигсиздир. Фуаддан башга диҝәрләринә ишҝәнҹә верилиб. Һәтта буна ҝөрә Аббас Гулијев өзүнә гәсд етмәк истәјиб. Һәбс ифадә азадлығы илә бағлыдыр. Фуад Гәһрәманлынын чыхышларында талан, зоракылыг олмајыб. Иттиһамлар абсурддур. Фуад Гәһрәманлы интеллектуал инсандыр, експерт кими фикрини билдириб. Әли Нуријев исә синир хәстәсидир, аиләлидир, азјашлы ушағы вар вә һеч кими өлдүрмәјиб. Һәр үч шәхсә бәраәт верилмәли, иш бағланмалыдыр”.

Вәкил һәмичинин полисләрин зоракылығы илә бағлы гәрар гәбул едилмәсини истәјиб.

Диҝәр вәкил Фариз Намазлы исә дејиб ки, әмәлијјата рәһбәрлик едән Кәрим Әлимәрданов онларын јаддашында тәзадлы инсан кими галыб:

“Дејирләр, Кәрим Әлимәрданов намаз гылыр. Неҹә олур һәм дә ишҝәнҹә верир? Чохлу суалларымыз вар иди. Лакин о, просесә ҝәлмәди. Иттиһамлар сахтадыр. Аббас Һүсејновун телефон данышыглары динләнилиб. Орада һеч нә јохдур. Әҝәр онлар ҝүнаһкардыса, онда онлары мүдафиә едән вәкилләр вә дәстәјә ҝәләнләр дә ҝүнаһкардыр. Бу шәхсләрин архасында Аллаһ дајаныб. Сизин көлҝәсинә сығындығыныз адамлар исә бир ҝүн сизә хәјанәт едәҹәкләр”.

Вәкилләрдән Ҹавад Ҹавадлы тәгсирләндирилән шәхсләрин әмәлләриндә ҹинајәт тәгиби олмадығыны сөјләјиб: “26 нојабр Азәрбајҹан тарихиндә гара ләкә кими галаҹаг. Ҹәмијјәтдә чашгынлыг вар иди. Анҹаг заман һәр шеји һәлл етди. Сизин верәҹәјиниз гәрар сијасидир. Јериниздә олмаг истәмәздим. Анлајырыг ки, сијаси мәһкәмәдир вә там да олмаса әдаләтли гәрар ҝөзләјирик. Бәраәт һөкмүнүн чыхарылмасыны истәјирәм” (мејдан тв).

***

Просеси изләмәк вә тәгсирләндириләнләрә дәстәк мәгсәдилә мәһкәмә бинасы өнүнә хејли иҹтимаи-сијаси фәал топлашыб. АХҸП сәдри Әли Кәримли вә партија рәһбәрлијинә дахил олан шәхсләр дә просеси изләјәнләр арасындадыр. АХҸП лидери мәһкәмә иҹласындан сонра журналистләрә ачыглама верәрәк, бүтөвлүкдә просеси гијмәтләндириб.508 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP