Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

“МААШДАН ӘЛАВӘ ПАКЕТ АЛЫРДЫГ” – “РАБИТӘ ИШИ”

Бу ҝүн Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Рабитә вә Јүксәк Технолоҝијалар Назирлијинин сабиг Апарат рәһбәри Видади Зејналов вә диҝәрләринин ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси давам етдирилиб.

АПА-нын мәлуматына ҝөрә, һаким Әфган Һаҹыјевин сәдрлији илә кечирилән просесдә шаһидләр ифадә вериб. Назирлијин Апаратында ишләмиш Арзу Нәҹәфова маашдан әлавә 100 доллар мәбләғиндә пакет алдығыны дејиб.

Шәфигә Мәммәдова дејиб ки, назирликдә чап ишләрини һәјата кечириб. О, сабиг назир Әли Аббасовун тапшырығы илә ишә гәбул олдуғуну билдириб.
Балакән почт филиалынын рәиси ишләмиш Илгар Балајев исә ибтидаи истинтага ифадәсини тәсдиг едиб.
Просес јанварын 13-дә давам етдириләҹәк.
Гејд едәк ки, һәјата кечирилмиш истинтаг-әмәлијјат тәдбирләри илә Бакы Телефон Рабитәси Истеһсалат Бирлијинин баш директору Бејтулла Һүсејновун 2009-2015-ҹи илләрдә арвадынын тәсисчиси олдуғу “Бакы Рабитә Тәмир Тикинти” вә “Тәмир Тәҹһизат Сервис” ММҸ-ләринин директору Бајрам Вәлијев, јахын мүнасибәтләрдә олдуғу “3 нөмрәли Рабитә Тәмир Тикинти”, “Рабитә Мүлки Тикинти” ММҸ-ләринин директору Емин Мәммәдов вә бирлијин баш мүһасиби Анар Мустафајевлә габагҹадан әлбир олуб јени рабитә хәтләринин чәкилмәси, биналарын, гурғуларын тәмири-тикинтиси вә саир ишләрин јеринә јетирилмәси үчүн онларын һесаблашма һесабларына көчүрүләҹәк пул вәсаитләринин ишләрин һәҹминдән асылы олараг 35-45% һәҹминдә һиссәсинин нағдлашдырылараг Б. Һүсејновун өзүнә верилмәси барәдә разылыға ҝәлибләр. Б. Һүсејнов табелијиндә олан говшагларын формал олараг кечирдикләри тендерләрдә вәзифә сахтакарлығы илә һәмин мәһдуд мәсулијјәтли ҹәмијјәтләрин галиб елан олунараг мүгавиләләр бағланмагла вә фактики ишләрин там иҹра олунмадығы һалда, о ҹүмләдән интернет хидмәтинин тәмин едилмәси үчүн фибер-оптик кабел хәтләринин чәкилиши заманы ишләрин фактики олараг телефон говшаглары тәрәфиндән апарылдығы һалда ҝуја һәмин ишләрин фактики өзүнә мәхсус олан мүәссисәләр тәрәфиндән ҝөрүлмәси вә ишләрин һәҹминин артырылмасы барәдә сахта сәнәдләрин тәртиб едилмәси јолу илә адычәкилән ММҸ-ләрин һесабына көчүрүлмүш үмумиликдә 71 милјон 263 мин манат мәбләғиндә вәсаитин 21 милјон 379 мин манатыны мәнимсәмәклә дөвләтин ганунла горунан мәнафеләринә ағыр нәтиҹәләрә сәбәб олан зәрәр вурмаларында шүбһәләр үчүн әсаслар мүәјјәнләшиб.

Назирлијин Апарат рәһбәри Видади Зејналовун гуллуг мөвгејиндән суи-истифадә едәрәк назирлијин структуруна дахил олан ајры-ајры гурумларын вәзифәли шәхсләри илә габагҹадан разылашмагла һәмин структурлар тәрәфиндән ишләрин ҝөрүлмәдији, там јеринә јетирилмәдији, аваданлыглар алынмадығы, истифадә олунан аваданлыгларын, хидмәтләрин гијмәтләринин исә 4-5 гат шиширдилмәси вә диҝәр үсулларла ишләрин вә хидмәтләрин ҝуја јеринә јетирилмәсини өзләринин һимајә етдикләри, јахын мүнасибәтдә олдуглары шәхсләрин адына олан өзәл ширкәтләр тәрәфиндән сахта сәнәдләр әсасында рәсмиләшдирмәсини тәмин етмәклә мүвафиг мүәссисәләрин ајры-ајры банклардакы һесабына көчүрүлмүш 73 милјон 590 мин манат вәсаитин нағдлашдырылмагла мәнимсәнилмәсини вә исраф едилмәсини тәшкил етмәсиндә шүбһәләр үчүн әсаслар мүәјјән едилиб.

Ҹинајәт иши үзрә назирлијин структуруна дахил олан “Азтелеком” ММҸ, “АзИнТелеком” ММҸ, “Азәрпочт” ММҸ, Мәлумат Һесаблама Мәркәзи вә өзәл ширкәт “Оптик Рабитә Тикинти вә Гурашдырма” ММҸ-нин фәалијјәтиндә дә мәнимсәмә вә исраф етмә, вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә вә вәзифә сахтакарлығы фактлары мүәјјәнләшиб.

Иш үзрә Бејтулла Һүсејнов, Анар Мустафајев, Емин Мәммәдов, Бајрам Вәлијевә вә “Азтелеком” ММҸ-нин баш мүһасиби Октај Рүстәмова Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 179.3.2 (күлли мигдарда мәнимсәмә), 308.2 (вәзифә сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә) вә 313-ҹү (вәзифә сахтакарлығы), Видади Зејналова, һәмчинин “АзИнТелеком” ММҸ-нин баш директору Ҹәлил Ҹәфәрова, “Азәрпочт” ММҸ-нин баш директору Гәмбәр Бәјбалајевә вә “Оптик Рабитә, Тикинти вә Гурашдырма” ММҸ-нин директору Намазалы Мәммәдова һәмин мәҹәлләнин 179.3.2 вә 308.2-ҹи, ММҸ-нин баш мүһасиби Сәһраб Һүмбәтова исә 179.3.2, 308.2 вә 313-ҹү маддәләрдә нәзәрдә тутулан иттиһам елан едилмәклә барәләриндә мәһкәмәнин мүвафиг гәрарлары илә һәбс гәтимкан тәдбири сечилиб.


482 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
18.04.18, 09:45